ایمن سازی آزمایشی بر ضد بیماری سیاه سرفه از طریق قطره بینی (1- روی حیوان آزمایشگاهی)

بررسی تغذیه طبیعی ماهی حلوا سفید (زوبیده) در مناطق صید آبادان
بررسی سرولوژیکی بیماری بروسلوز در سگ
بررسی میزان آلودگی سبزیهای خام به سالمونلاهای - عامل مسمومیت غذایی
بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش و تنفس بز در کشتارگاه تهران
اصول تهیه و کنترل شراب در ایران
ارزش غذایی کنجاله کنجد در تغذیه طیور
بررسی اثر محتویات شکمبه نشخوارکنندگان (گاو و گوسفند) در تغذیه مرغهای تخمی
بررسی جوانب اقتصادی پرواربندی با جیره غذایی مناسب
چرکی شدن رحم (پیومترا) در سگ
روشهای تشخیص پشم دباغی از پشم چکیده شده و پشم کهنه نو
بیهوشی عمومی بوسیله پرتوکسیدازت در روی حیوانات کوچک
چگونگی بقای سالمونلا آبورتوس‌اویس (عامل سقط جنین میشها) در خاک
بررسی پروتئینهای سرم خون گاومیشهای ایران
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*