تعیین ‏‎Baselin‎‏ و تیتر محافظت کننده آنتی بادی بر علیه ویروس گامبور در گله های نیمچه تخمگذار با روش ‏‎Elisa‎‏


تعیین ‏‎Baselin‎‏ و تیتر محافظت کننده آنتی بادی بر علیه ویروس گامبور در گله های نیمچه تخمگذار با روش ‏‎Elisa‎‏
سه روش واکسیناسیون مختلف و با واکسن های متفاوت را در گله های پولت تخمگذار از یک هفتگی تا پایان سیزده هفتگی از هر گله ،‌هفته ای 21 نمونه خون با 10 تکرار مورد سنجش تیتر اونتی بادی با ‏‎Elisa‎‏ برنامه داده و ‏‎Baseline‎‏ اونها به دست آورده می شود .


بررسی مقادیر فسفاتاز قلیائی در سرم خون مرفهای اطراف تهران
از هر روش واکسیناسیون و با 3 تکرار در سن های 3 تا 8 هفتگی تعدا 32 جوجه را با ویروس بیماریزا در شرایط نسبتا کنترل شده ، آلوده کرد (‌در مقابل جوجه های شاهد ) و بیمار شدن و یا نشدن اونها را با توجه به تلفات عوارض پاتولوژیکی بورس تعیین کرده و از اونجا ایمنی بخش بودن یا نبودن تیتر اونها به دست می آید .


پرورش گوسفند و بز در شهرستان فسا
همچنین از جوجه های صرفا واکسینه شده و ویروس بیماری دریافت نکرده نیز نمونه های پاتولوژیک از بورس تهیه تا تغییرات احتمال پاتولوژیک اون بررسی شود .


بررسی پودر استخوان و صدف موجود در ایران از نظر بعضی ترکیبات معدنی


کنترل جوندگان در کارخانه‌های تهیه‌کننده مواد غذایی
نمایه ها:


76 out of 100 based on 56 user ratings 856 reviews

تعیین عیار قند خون گوسفندان ایران با استفاده از گلوکز اکسیداز
(بررسی میزان کلسیم و فسفر معدنی) در خون اسبهای اطراف تهران
مطالعه تغییرات پروتئین تام و فراکسیونهای مختلف پروتئین سرم گاوهای بومی ایران در طول مدت آبستنی "بروش الکتروفورز بر استات سلولز
علل نازایی در گاو
بررسی تغییرات ترکیبات خونی و فراکسیونهای پروتئین‌های سرم در تورم ضربه‌ای نگاری و برون‌شامه قلب
اندازه‌گیری پروتئین تام و نسبت فراکسیونهای مختلف پروتئین‌های سرم اسب به روش الکتروفورز بر استات سلولز
بررسی میزان کلسیم و فسفر معدنی در خون خوکهای ایران
طرق درمان جراحی پرولاپس واژن در گاو
بررسی نتایج حاصل از دورگگیری بین گوسفند نژاد شال و نژاد آواسی
بررسی اعضا موجود در حفره بطنی گاو و تصاویر مقاطع آن اعضاء
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*