مطالعه کالبد شناسی مفصل قلمی - بند انگشتی در شتر یک کوهانه


مطالعه کالبد شناسی مفصل قلمی - بند انگشتی در شتر یک کوهانه
در این طرح مفصل قلمی - بند انگشتی شتر یک کوهانه ایرانی موردمطالعه کالبد شناسی برنامه گرفته و با حیونات دیگر مقایسه می شود .


بررسی نژاد گوسفند مهربان
تعداد 20 عدد دست شتر یک کوهنه نژاد ایرانی بالغ نر و ماده در مرحله اول مورد بررسی و مطالعه مرفولوژیکی و کالبد شناسی ساختارهای خارجی ( بافتهای اطرافی مفصل ، تاندونها، لیگامنتهای خارج کپسولی ، لایه فایبرز کپسول مفصلی و ...


مقایسه میزان وقوع بیماریها در سیستمهای پرورشی باز و بسته گاوداریها
) برنامه گرفته ، سپس ساختارهای داخلی مفصلی ( کیسه های سینوویال ، شکل و نحوه برنامه گرفتن اونها در بین سطوح مفصلی ، خصوصیات ظاهری مایع سینویال ، لیگامنتهای داخل مفصلی ، غضروفهای مفصلی و ....


Meningococcal - Meningitis
) با هستفاده از خط کش ، کولیس و دیگر وسایل اندازه گیری بطور دقیق اندازه گیری شده و در جدولهای مخصوص ثبت می شود .


پرورش گوسفند در لرستان
در مرحله دوم که آرتروگرافی مفصل می باشد با هستفاده از تزریق ماده رادیو اپک بداخل مفصل و سپس مطالعه عکسهای رادیوگراف و بررسیهای دقیق ویژگیهای اونها در تمام نمونه ها ، هستخوانها و سطوح مفصلی شرکت نماينده در مفصل مورد بررسیهای اوناتومیک برنامه می گیرند .


بررسی وجود پادتن ضدویروس پاراآنفلوانزا در خون دام‌ها و انسان در ایران
درنهایت اطلاعات و یافته هیا بدست آمده در 20 نمونه در جدولهای مخصوص ثبت و با هستفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل می شود.


بررسی مقادیر فسفاتاز قلیائی در سرم خون مرفهای اطراف تهران


پرورش گوسفند و بز در شهرستان فسا


88 out of 100 based on 88 user ratings 238 reviews

بررسی پودر استخوان و صدف موجود در ایران از نظر بعضی ترکیبات معدنی
کنترل جوندگان در کارخانه‌های تهیه‌کننده مواد غذایی
تعیین عیار قند خون گوسفندان ایران با استفاده از گلوکز اکسیداز
(بررسی میزان کلسیم و فسفر معدنی) در خون اسبهای اطراف تهران
مطالعه تغییرات پروتئین تام و فراکسیونهای مختلف پروتئین سرم گاوهای بومی ایران در طول مدت آبستنی "بروش الکتروفورز بر استات سلولز
علل نازایی در گاو
بررسی تغییرات ترکیبات خونی و فراکسیونهای پروتئین‌های سرم در تورم ضربه‌ای نگاری و برون‌شامه قلب
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*