سروتایپیگ سالمونلاهای جدا شده در مراجعین با کشت مثبت به مراکز درمانی همدان

اثر تزریقات زیر جلدی کلرفنیرامین و رانیتیدین و داخل بطن مغزی هیستامین، کلرفنیرامین و رانیتیدین بر کاهش درد احشایی ناشی از مرفین در آزمون در
قابلیت بقای جنین های تولید شده گاوی در شرایط آزمایشگاهی پس از فرایند بیوپسی در مرحله مورولا
جایگزینی قسمتی از میزنای سگ با استفاده از مجرای اوراکوس جنینی گوسفند
مطالعه ساختار ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک قلب شترمرغ، با نگرش ویژه بر سیستم هدایتی قلب
بررسی اثر تجویز خوراکی دوزهای پایین فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و جیوه) بر عملکرد غده تیروئید در گوسفند
شناسایی و تعیین هویت لاکتیک اسید باکتریها و مخمرهای جداشده از کشک سنتی استان فارس و انتقال آنها به کشک صنعتی به منظور بهبود طعم آن
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

سروتایپیگ سالمونلاهای جدا شده در مراجعین با کشت مثبت به مراکز درمانی همدان
بررسی‌های اپیدمیولوژیک انجام گرفته در اغلب نقاط جهان حاکی از اونست که عفونتهای ناشی از ارگانیسمهای سالمونلایی (سالمونلوز) در حال فزونی و گسترش می‌باشد.


بررسی روند انتشار و تیتر ویروس H9N2 در روزهای مختلف پس از تلقیح در بافتهای ماکیان گوشتی با استفاده از روش Real-Time PCR
در این میان نقش سالمونلاهای غیرتیفوئیدی مانند سالمونلا انتریتیدیس ، سالمونلاتیقی موریوم، سالمونلادوبلین و سالمونلانیوپورت در ایجاد سالمونلوز در انسان بسیار حائز اهمیت می‌باشد و تاکنون متجاوز از 2200 سروتایپ مختلف و جدید سالمونلا از اقصی نقاط جهان شناسایی و نامگذاری شده هست .


تأثیر بره موم بر پاسخ ایمنی همورال در برابر واکسن کشته بیماری آنفلوانزا تحت تیپ (H9N2) در جوجه های گوشتی
در ا ین پژوهش به منظور بررسی اپیدمیولوژی سروتایپهای مختلف سالمونلایی در شهر همدان از بهمن ماه 1372 لغایت اردیبهشت ماه 1376 تعداد 318 مورد کشت مثبت سالمونلا از بیماران مراجعه‌نماينده به هشت آزمایشگاه مراکز درمانی شهر جمع‌آوری گردیده و جهت آزمایشات سروتایپینگ به آزمایشگاه میکروبشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ارسال گردید.


تاثیر استرس حمل و نقل جاده‌ای بر پارامترهای بیوشیمیایی خون شتر
به منظور اطلاع از جنس ، نوع و محل نمونه و میکروب نقل شده پرسشنامه‌ای تهیه شده و جهت وارد نمودن اطلاعات لازم، در اختیار آزمایشگاه برنامه داده شد.


تاثیر استفاده از CIDR در روزهای 35-28 بعد از تلقیح مصنوعی روی میزان آبستنی در گاوهای شیری
نمونه‌های ارسال شده بلافاصله بر روی محیطهای انتخابی و افتراقی کشت داده شده و پس از انجام آزمایشات بیوشیمیایی تکمیلی، عمل سروتایپینگ توسط اونتی‌سرمهای موجود بر روی میکروبها صورت گرفته و پس از شناسایی اوله در محیطهای نگهدارنده آگار غذایی غنی شده کشت داده شد و سپس جهت تایید نهایی به انستیتو پاستور شهرستان تهران ارسال گردید.


مطالعه کالبدشناختی سم به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای سم چینی در گوسفند


جستجوی گونه‌های مختلف پاستورلا از ریه‌های گوسفندان دارای پنومونی منطقه کاشان و اطراف


76 out of 100 based on 56 user ratings 856 reviews

مقایسه روش سرولوژی و هیستوپاتولوژی جهت تعیین عفونت مایکوباکتریوم پاراتوبر کلوزیس گاوی
مطالعه آلودگی بار تونلا هنسله در گربه‌های شهرستان شهرکرد با استفاده از روشهای کشت خون و PCR
ارزیابی میزان فصلی بودن بروز بیماریهای عفونی و غیرعفونی انگشت گاو
مقایسه دو روش هیستوپاتولوژی و PCR در تشخیص بیماری یون در گاو
تاثیر طول مدت زمان بلوغ آزمایشگاهی تخمک گوسفند در القای پارتنوژنزیس با استفاده از یونومایسین، اتانول و6- DMAP
بررسی اثر گیاه اکیناسه بر میزان دفع اووسیست در جوجه‌های گوشتی مبتلا به آیمریاتنلا و تاثیر آن بر میزان ضریب تبدیل غذایی و هماتوکریت
تعیین پروفایل پلاسمیدی در سالمونلاهای جدا شده از حیوانات در منطقه شهرکرد و تهران
بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از توکسوپلاسما گوندئی در سگ های ارجاعی به کلینیک های دامپزشکی تعدادی از شهرهای ایران
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*