ارزیابی ضایعه ایسکمی بازخونرسانی در پیچ‌خوردگی تجربی شیردان در گوسفند

بررسی آلودگی گوشت‌های قرمز به باکتری سالمونلا در کرمانشاه
بررسی تاثیرمحلول‌های شیمیائی مختلف برماندگاری لاشه طیور
بررسی توالی نوکلئوئیدهای جایگاه ژنی JH در گاومیش
اثرتجویز سیر بر محتوای سرب بافت‌های گوناگون همزمان و متعاقب مسمومیت تحت کلینیکی در بز
شناسائی وتوصیف مایکوپلاسماهای ماکیان براساس مطالعه الکتروفورزهای ایزوآنزیمها
بررسی فلورباکتریایی (هوازی) ومقاومت آنتی‌بیوتیکی وارتباط آن با MIC درباکتری‌های دستگاه گوارش مرغهای مادر ـ جوجه‌های آنها وپرندگان وحشی در
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

ارزیابی ضایعه ایسکمی بازخونرسانی در پیچ‌خوردگی تجربی شیردان در گوسفند
هدف این پژوهش جواب به این پرسش هست که: -1 آیا ضایعه ایسکمی بازخونرسانی در شیردان ایجاد می‌شود؟ -2 ضایعات بافتی در هر یک از مراحل ایسکمی بازخونرسانی چه ویژگیهایی دارد؟ -3 رابطه بین پیچ‌خوردگی شیردان و تغییرات در علائم حیاتی و فاکتورهای حیاتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون و ضایعات بافتی در سایر اندامهای دور از موضع چگونه هست ؟

تعیین پارامترهای طبیعی الکتروکاردیوگرام اشتقاق قاعده ای - ‏‎رأ‎‏سی درگاو


76 out of 100 based on 46 user ratings 946 reviews

مطالعه فراوانی انواع سوفل‌های قلبی اسب درباشگاه‌های سوارکاری شیراز ، اصفهان و تهران
بررسی شیوع وتنوع ضایعات حرکتی در اسب‌های دشت کربال فارس
بررسی چرخه فحلی، تغییرات پروژسترون ودوره فعالیت تولید مثلی دربز بومی آباده
مطالعه اثرات افزایش وکاهش غلظت کلسیم خون برتراوش وترکیبهای صفراوی درگوسفند
بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم تجربی وتغییرات درمانگاهی ، هماتولوژی وبیوشیمیایی سرم خون میش‌های آبستن وبره‌ها
بررسی اثرات گرفتگی تجربی درقسمت‌های مختلف روده بر وضعیت بالینی ، سیمای متابولیک وتغییرات پاتولوژیک جایگاه گرفتگی درگوسفند
مطالعه مورفولوژیکی ورادیوگرافی استخوان سرواموئیدی پائینی درانگشت سالم وغیرسالم
بررسی انگل‌های تک یاخته‌ای خونی طیور بومی درشیراز و حومه
بررسی نارسایی‌های دستگاه تولیدمثلی مرغ تخمگذار
بررسی نقش چربی دنبه درمیزان متابولیسم هالوتان درگوسفند
ارزیابی آرامبخشی ترکیب اسپرومازین زامیلازین درسگ
بررسی اثر موننسین برشاخص‌های متابولیسم انرژی وپروتئین ، فعالیت کبد وکیفیت شیرگاوهای شیری قبل وبعد از زایمان
تاثیر گونه‌های لیشمانیوز جلدی درمخازن استان فارس با روش PCR وبررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*