جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در استان اصفهان

ارزیابی تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر رشد گوساله های شیرخوار و نقش آن در کاهش اسهال و سایر عفونتها
تعیین میزان شیوع گونه های هلیکوباکتر در معده گربه های ولگرد و خانگی تهران با استفاده از روش زنجیره ای پلیمر از در نمونه های تهیه شده توسط گاس
مطالعه ایمنی زایی واکسن کشت سلولی ضدهاری ‏‎BHK‎‏ ساخت انستیتوپاستور ایران و مقایسه آن با واکسن ضدهاری ربیژن ساخت فرانسه در سگ
مقایسه ساختار الکترونی پلاکت خون در گاو و فیل مطالعه بافت شناسی فرآورده های گوشتی حرارت دیده اتساتن مارندران (نوع پنج)
بررسی شیوع آلودگی یالینگواتولا سرانا در سگهای ولگرد شهرستان شهرکرد ایران
مطالعه فاکترویال رفتار کلستریدیوم یوتولیتیوم و اشریشیاکولای در خاویار ایران تحت شرایط مختلفی از عمل آوری حرارت و زیاد نگهداری
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در استان اصفهان
علیرغم واکسیناسیون وسیعی که تاکنون علیه بیماری نیوکاسل در فارمهای مختلف پرورش‌دهنده مرغ (گوشتی و تخمی) در ایران انجام می‌گردد متاسفانه، باز هم گهگاهی وقوع مواردی از بیماری نیوکاسل باعث تلفات شدید و در نتیجه خسارات اقتصادی سنگینی می‌گردد که این امر می‌تواند در اثر عدم ایمنی‌زایی کافی در اثر واکسیناسیون، مدیریت ناصحیح و یا در بعضی از موارد در اثر شیوع سویه‌های فوق حاد ویروس باشد لذا ضرورت جداسازی و شناسایی و تعیین هویت واریته‌های مختلف این ویروس کاملا محسوس می‌باشد.


ارزیابی تاثیر آلودگی به جرب قرمز بر روی فاکتورهای همالوتوژیک و تولید تخم مرغ طیور تخمگذار
در طی این پروژه ضمن شناسایی کانونهای آلوده در هستان نسبت به خون‌گیری و تهیه سرم جهت آزمایشات سرولوژیکی و متعاقب اون کالبدگشایی و نمونه‌برداری از موارد مشکوک به بیماری اقدام و نمونه‌های تهیه شده جهت جداسازی و شناسایی سویه‌های محلی ویروس نیوکاسل و تعیین هویت و مقایسه اونها با سویه‌های واکسینال و رفرانس به موسسه رازی ارسال خواهد گردید.


ارزیابی اثرات طب سوزنی و تحریات الکتریکی در روند التیام ورژنراسیون ضایعات عصبی در سگ


بررسی نحوه جوش خوردن شکستگیهای ایجاد شده بصورت تجربی در استخوان رادیوس خرگوش با استفاده از تزریق زودرس مغز استخوان در ناحیه شکستگی


94 out of 100 based on 64 user ratings 364 reviews

مطالعه رشد و پدیده توقف رشد در نماتدهای (خانواده تریکوسترونجلیده) شیردان گوسفندان در ایران
بررسی تجربی ضایعات پاتولوژیک ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس در بز بومی ایران
مطالعه هیستوپاتولوژیک و باکتریولوژیک گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های هلیکوباکترپیلوری و سایر شبه هلیکوباکتر در گربه
مطالعه سرولوژیکی توکسوپلاسموز به روش ایمنوفلورسنس غیرمستقیم در گربه های ولگرد و خانگی تهران
شناسایی و ارزیابی آنتی ژنهای محافظت کننده جهت تولید واکسن علیه هیدانیدوز در گوسفند
شناسایی و معرفی گونه های پروبیوتیک ویبریو علیه ویبریوهای پاتوژن ماهی
ارزیابی تاثیر داروهای مدر در ماکیان تخمگذار
بررسی تاثیر گلیکوزیله کردن ولیوفیلیزه کردن بر خواص ضدباکتریایی اوو-میکوئید و اووترانسفرین سفیده تخم مرغ
بررسی تاثیر نور، درجه حرارت و زمان بر روی عملکرد دیسکهای آنتی بیوتیکی
اتصال شیمیایی کربوهیدراتها به پروتئین های غذایی
تعیین آلودگی ثانویه لاشه‌های گاو و گوسفند در کشتارگاه‌های صنعتی و سنتی و تاثیر بر ماندگاری گوشت سرد
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*