تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان زنجان و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R

بررسی سرولوژیکی آلودگی به ‏‎Neospora Caninum‎‏ با روش پادتن های درخشان غیرمستقیم ‏‎IFA‎‏ و نقش احتمالی آن در سقط جنین گاوهای شیری گاوداریهای اطر
تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی در ماهی چالباش به کمک اولتراسونوگرافی
اثر مرفین بر روند رشد فولیکولهای تخمدان موش سوری و مقایسه آن با تخمدان سالم
تشخیص و تمایز اجرا به تک یاخته ای ( تیلرباوبایزیا) از طریق ‏‎PCR‎‏
ارزیابی بالینی پاسخ درمان جراحت با استفاده از چوب انگشت در گاو شیری
بررسی مشخصات فتوتیپی و ملکول ‏‎(PCR)‎ روشهای استرپتوکوکوس بدست آمده از تلفات قزآلای رنگین کمان در ایران
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان زنجان و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
بیماری آگالاکسی یکی از بیماری‌های واگیردار در گوسفند و بز می‌باشد که توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه و سایر گونه‌های مایکوپلاسمایی (مایکوپلاسما مایکوئیدس ، مایکوپلاسما کاپری کلوم و غیره) در گوسفند و بز ایجاد می‌شود.


تعیین میزان طبیعی پارامترهای بیوشیمیایی خون اسبهای عرب ایرانی و ترکمن
بیماری ابتدا بصورت ورم پستان و قطع شیر بوده و سپس علائم آرتریت و کراتوکونژکتیویت همراه می‌گردد.


مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده اسبچه خزر
این بیماری در اکثر هستانهای کشور شایع می‌باشد و هر ساله باعث ضررهای اقتصادی بیشماری به دامداران می‌گردد.


اثرات عصاره دارچین بر روی فلج عضلانی
تحقیقات و بررسیهای انجام شده (DNA Analysis) نشان داد که سه گونه مایکوپلاسما آگالاکیته جدا شده از سه هستان کشور که جهت تولید واکسن آگالاکسی مورد هستفاده برنامه می‌گیرد از نظر ژنتیکی یکی بوده و لذا واکسن فوق فقط می‌تواند بیماری ایجاد شده توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه را پیشگیری نماید.


ارزیابی اثرات آفلاتوکسین ‏‎B‎‏ بر اسپرم قوچ
ضمنا آزمایش 10 نمونه شیر ارسالی از آذربایجان‌شرقی نشان داد که فقط سه نمونه از شیرهای ارسالی از نظر مایکوپلاسما آگالاکیته مثبت بوده و اتیولوژی 7 نمونه از اونها مشخص نمی‌باشد، لذا با توجه به این مهم بررسی ژنتیکی سایر مایکوپلاسماهای ایجادنماينده بیماری و تعیین انتشار جغرافیایی بیماری می‌تواند کمک بزرگی در جهت جلوگیری از ضایعات اقتصادی به دامداران و بهبود کیفیت واکسن باشد.


مطالعه بافت شناسی و کالبدشناسی غدد درون ریز شامل تیروئید پاراتیروئید و فوق کلیوی در اسبچه خزر


ارزیابی کارایی دیامیت جهت کاهش اثرات سمی آفلاتوکسی در جوجه های گوشتی
نمایه ها:


76 out of 100 based on 46 user ratings 946 reviews

بررسی محرک اپرم اپیدیدیمی شتر یک کوهانه در محیط گرین باز
بررسی اولیه بعضی از باکتریهای پاتوژن غذایی در ماهی دودی در استان گیلان
بررسی مرفولوژی خمل های روده باریک شتر یک کوهانه ایرانی
تغییرات تشریحی و بافتی تخمدان و رحم بر اثر مصرف مرفین در موش سوری
بررسی تولید نیتریک اکساید (35) در مجرای سرخرگ کرونر گوسفند
ردپایی گوساله های آلوده به ویروس اسهال ویروسی گاوان ‏‎(‏‎BVDV‎‏)‎‏ به شکل عفونت پایدار ‏‎(PI)‎‏ با استفاده از آزمون و مقایسه آن با آزمون ا
ارزیابی تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر رشد گوساله های شیرخوار و نقش آن در کاهش اسهال و سایر عفونتها
تعیین میزان شیوع گونه های هلیکوباکتر در معده گربه های ولگرد و خانگی تهران با استفاده از روش زنجیره ای پلیمر از در نمونه های تهیه شده توسط گاس
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*