جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان گلستان

ارزیابی اثر چند حشره کش به جرب قرمز طیور ( درمانسیوس گامینه ) در ایران
بررسی اثر استیل سیستئین در التیام زخمهای قرنیه در سگ
بررسی سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای ارجاعی به درمانگاههای آموزش و پرورش دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
برآورد خسارات اقتصادی حاصله از دوقلوزایی در یک گله شیری در اطراف تهران
بررسی تغییرات هیستو مرفولوژیک پرزهای زبان در گوسفند بعد از تولد
بررسی ساختمان کپسول و ترابکولاهای طحال سگ ا زنظر توزیع رشته های کلاژن الاستیک و عضله صفاف
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان گلستان
علیرغم واکسیناسیون وسیعی که تاکنون علیه بیماری نیوکاسل در فارمهای مختلف پرورش‌دهنده مرغ (گوشتی و تخمی) ایران انجام می‌گردد متاسفانه، باز هم گهگاهی وقوع مواردی از بیماری نیوکاسل باعث تلفات شدید و در نتیجه خسارات اقتصادی سنگینی می‌گردد که این امر می‌تواند در اثر عدم ایمنی‌زایی کافی در اثر واکسیناسیون، مدیریت ناصحیح و یا در بعضی از موارد در اثر شیوع سویه‌های فوق حاد ویروس باشد لذا ضرورت جداسازی و شناسایی و تعین هویت واریته‌های مختلف این ویروس کاملا محسوس می‌باشد.


بررسی تاثیر استفاد از واکسن کوکسیدیوز ‏‎Immucox‎‏ در گله های جوجه های گوشتی
در طی این پروژه ضمن شناسایی کانونهای آلوده در هستان نسبت به خون‌گیری و تهیه سرم جهت آزمایشات سرولوژیکی و متعاقب اون کالبدشناسی و نمونه‌برداری از موارد مشکوک به بیماری اقدام و نمونه‌های تهیه شده جهت جداسازی و شناسایی سویه‌های محلی ویروس نیوکاسل و تعین هویت و مقایسه اونها با سویه‌های واکسینال و رفرانس به موسسه رازی ارسال خواهد گردید.


بررسی آنفوانزای طیور در مرغداریهای تجاری استان گلستان


بررسی میزان تظاهر ژنهای ‏‎LFN-r‎‏ و ‏‎lL2‎‏ و ‏‎lL4‎‏ در گاوهای واکسینه


94 out of 100 based on 54 user ratings 304 reviews

تعیین سطح سرمی پادتن ها در بره های متولد یافته از میشهای واکسینه شده با واکسن تی برفکی ( واکسن نزی والانت )
تهیه منوکلونال آنتی بادی علیه برموررودین به منظور بررسی همانند سازی ‏‎DNA‎‏ سلولی
نقش فراکسیون های ‏‎PPD‎‏ در ارزیابی حساسیت تاخیری در بررسی اثر بخشی واکسن ‏‎BCG‎‏
شناسایی و تعیین هویت عوامل مایکوپلاسمایی مولد پلوروپنوموئی گوسفندان در نمونه های اب استفاده از ‏‎PCR‎‏
استاندارد کردن روش ‏‎PCR‎‏ جهت تشخیص بابزیا اونیس موتازی درگوسفند
اثرات آرتیمزنین و گیاه درمنه بر کوکسیدیوز طیور
ارزیابی برنامه واکسیناسیون واکسن در پیشگیری از بروسلوز گوسفند و بز در استان زنجان
شناسایی و تایپینگ سروتیپ های ‏‎E.coli‎‏ بیماریهای شایع در طیور استان قم و تعیین حساسیت آنها
مقایسه اثر ضد باکتریایی صمغ و عصاره برگ گونه های مختلف گیاه آکاسیا عربیکا در ایران
بررسی ژنوتیپهای ویروس گامبور در استان مرکزی
تعیین ترادف ژنی ‏‎HN‎‏ سوشهای بومی ویروس نیوکاسل و مقایسه آن با توالی های موجود این ویروس در بانک ژن
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*