تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان هرمزگان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P.C.R

مطالعه اثرات داروی سیکلوفسفامید و ویروس گامبور و بر روی پاسخ ایمنی و اندامهای لنفاوی ( بورس فابریسیوس ، تیموس، طحال) جوجه های گوشتی
ارزیابی کیت الیزای نقطه ای جهت تشخیص سری بیماری ‏‎LBR‎‏ در گاو
تاثیر درمان آنتی میکروبی داخل رحمی روی اندومتریت گاو
مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک در قزل آلای رنگین کمان برخی شرایط کیفی آب
بررسی اثرات تغذیه آغازی قزل آلا با آریمتای غنی شده از ویتامین ‏‎C‎‏ بر رشد در مقابل استرس های محیطی
مقایسه پنج برنامه واکسیناسیون بر علیه بیماری طیور ( پوست ) ‏‎IBD‎‏
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان هرمزگان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P.C.R
بیماری آگالاکسی یکی از بیماریهای واگیردار در گوسفند و بز می‌باشد که توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه و سایر گونه‌های مایکوپلاسمایی (مایکوپلاسما مایکوئیدس ، مایکوپلاسماکاپری کلوم و غیره) در گوسفند و بز ایجاد می‌شود.


اثرات هپارین با ویا بدون غلظت های مختلف سرم گوساله در باروری تخمک گاو
بیماری ابتدا به صورت ورم پستان و قطع شیر بوده و سپس علائم آرتریت و کراتوکونژکتیویت همراه می‌گردد.


بررسی اثرات هیستو پاتولوژی فلزات بر بافتهای ماهی کپور معمولی
این بیماری در اکثر هستانهای کشور شایع می‌باشد و هر ساله باعث ضررهای اقتصادی بیشماری به دامداران می‌گردد.


بررسی ایمنی حاصل از واکسیناسیون در گروهای مختلف سگهای خانگی تهران
تحقیقات و بررسی‌های انجام شده (DNA Analysis) نشان داد که سه گونه مایکوپلاسما آگالاکیته جدا شده از سه هستان کشور در جهت تولید واکسن آگالاکسی مورد هستفاده برنامه می‌گیرد از نظر ژنتیکی یکی بوده و لذا واکسن فوق می‌تواند بیماری ایجاد شدده توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه را پیشگیری نماید.


صدای زنگی : آیا نشانه بالینی قابل اعتمادی در تشخیص اختلالات حفره بطنی گاو می باشد.
ضمنا آزمایش 10 نمونه شیر ارسالی از آذربایجان‌شرقی نشان داد که فقط سه نمونه از شیرهای ارسالی از نظر مایکوپلاسما آگالاکتیه مثبت بوده و اتیولوژی 7 نمونه از اونها مشخص نمی‌باشد ، لذا با توجه به این مهم بررسی ژنتیکی سایر مایکوپلاسماهای ایجادنماينده بیماری و تعیین انتشار جغرافیایی بیماری می‌تواند کمک بزرگی در جهت جلوگیری از ضایعات اقتصادی به دامداران و بهبود کیفیت واکسن باشد.


مطالعه خسارات ناشی از بیماری یون گاو در دو گاوداری اطراف تهران


مطالعه پاتولوژیک و باکتریولوژیک ضایعات معده گربه به کمک آندوسکوپ
نمایه ها:


76 out of 100 based on 86 user ratings 886 reviews

تغییر ضایعات اندومتر و ارتباط آن با نازایی در مادیان
اثرات قطع پایه های چشم روی مقدار گلوکز، توتال پروتئین و اجزای آن همولنف به رسیدگی گفاد و پوست اندازی در خرچنگ پهن رودخانه ای
ارزیابی فعالیت آنزیمی ایزوله های میکروسپوروم کانیس جدا شده از ایران
مطالعه نرخ رشد ‏‎(Growthrate)‎‏ استافیلوکوک کوآلاز مثبت در انواع سوپهای تجارتی ایران متاثر از بعضی فاکتورهای درون
بررسی کلینیکی اثرات بزاق گاو بر روی زخمهای ایجاد شده در سگ
بررسی برخی از باکتریهای پاتوژن در روده ماهیان پرورشی ( فیتوفاگ و کپور ) در تهران و گیلان
ارزیابی اثر چند حشره کش به جرب قرمز طیور ( درمانسیوس گامینه ) در ایران
بررسی اثر استیل سیستئین در التیام زخمهای قرنیه در سگ
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*