بررسی اثر فیتوهماگلوتینین در افزایش لنفوبلاستهای آلوده به شیزونت

بررسی پاتولوژیک (ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک) و باکتریولوژیک ضایعات رحم و لوله های رحمی گاو در کشتارگاههای اطراف تهران
مطالعه مقایسه ای الگوی نرمال الکتروفورزی لیپوپروتئین های سرم در انسان و سگ
بررسی باکتریهایی (هوازی)و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با ‏‎MIC‎‏ در باکتریهای دستگاه گوارش مرغهای مادر ، جوجه های آنها و پرندگان وحشی در
مقایسه عمل آوری نمونه بافتهای نرم بیولوژیک به‌طریق کوتاه مدت و بلند مدت جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی
مطالعه بیماریزایی سالمونلا پولوروم در بلدرچین های ژاپنی جون
استفاده از پیوند خودی وریدی سافین در میزنای سگ
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

بررسی اثر فیتوهماگلوتینین در افزایش لنفوبلاستهای آلوده به شیزونت
میتوژن فیتوهماگلوتینین (PHA) یک گیلکوپروتئین کمپلکس هست که باعث تحریک لنفوسیتهای T در کشت‌های سلولی می‌گردد.


مطالعه اثرات استرس حمل و نقل بر روی محتوای مایع شستشوی برونکوالوئرلر ریه گوساله
شیزونت‌ها، تک‌یاخته‌هایی هستند که در داخل لنفوبلاستها وجود داشته و با افزایش اونها، شیزونت‌ها نیز تکثیر می‌یابند.


بررسی اثر Sucralfate و Ranitidine در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از استفاده آسپیرین در سگ
فیتوهماگلوتینین عامل محرکی هست که باعث افزایش سریع فعالیت گلیکوژن فسفوریلاز در لنفوسیتها شده و در نتیجه باعث تکثیر سلولها می‌گردد.


مطالعه بالینی و آزمایشگاهی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای تهران
با میتوژن (PHA) می‌توان سلولهای حاول شیزونت را به چندین برابر افزایش داد که در نتیجه باعث افزایش تولید واکسن تیلریا خواهد شد.


مطالعه اکوکاردیوگرافی در اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترها
در این طرح، فیتوهماگلوتینین را مورد آزمایش تعیین دوزاج جهت تکثیر لنفوبلاستها برنامه داده و منحنی رشد اونها در مقایسه با شرایط عادی رشد سلولها ترسیم می‌نماییم.


بررسی مرفولوژیکی خملها و فعالیت آنزیمی مخاط روده های طیور گوشتی مبتلا به آسپت تجربی و مقایسه آن با طیور سالم
سپس از طریق روشهای سیتولوژیک به بررسی تقسیمات کروموزومی شیزونت‌ها در لنفوبلاستهای تحریک شده با میتوژن (PHA) خواهیم پرداخت .


مطالعه تجربی اثرات التیامی بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات (BAPN ) در جراحات وتر در اسب


تاثیر نور متناوب بر روی تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی با استفاده از مدل مصرف T3 جهت ایجاد تجربی آسیت


88 out of 100 based on 68 user ratings 268 reviews

بررسی سرواپیدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگهای ارجاعی به درمانگاه آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
جداسازی ویروس محلی گامبوریا ویروس عفونی طیور و تشخیص آن بوسیله ‏‎RT-PCR‎‏ و بررسی اختلافات ژنتیکی آن با سایر سویه های شناخته شده این ویروس به
تشخیص آلودگی کشت های سلولی به ‏‎Pestivirus‎‏ به روش ‏‎RT-PCR‎‏
بررسی و جداسازی ماده موثر موجود در پوسته داخلی سنگدان مرغ بر روی انواع مختلف سنگ کلیه و شناسایی مده موثر آن با استفاده از ‏‎NMR-GC‎‏
بررسی میزان شیوع کامپیلوباکتر در مرغان مرغداری های شهرستان بابل
مطالعه اثرات داروی سیکلوفسفامید و ویروس گامبور و بر روی پاسخ ایمنی و اندامهای لنفاوی ( بورس فابریسیوس ، تیموس، طحال) جوجه های گوشتی
ارزیابی کیت الیزای نقطه ای جهت تشخیص سری بیماری ‏‎LBR‎‏ در گاو
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*