تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان زنجان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از PCR

بررسی عفونت های ناشی از کامپیلو باکترفتوس و فتوس نریالیس در گوسفند و گاو در منطقه تهران
مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیکی برخی از فلزات سنگین (مس، روی و جیوه) بر بافت های ماهی کپور معمولی
تولید آنتی بادی بر علیه باکتری های (ویبریوآنگوئیلاروم و آئروموناس هایدروفیلا) و توسعه روش غیرمستقیم آنتی بادی درخشان برای تشخیص عفونت های م
اثر گلوکوکوتیکوئیدها بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و فاکتورهای خون (گلوگز، اسیدهای چرب و هورمون GH) و ترکیبات لاشه در موشهای آزمایشگاهی
بررسی مقایسه ای کاهش اثرات افلاتوکسین با استفاده از بکارگیری ساکارومیسس سرویسیه، زئولیت و بی سولفیت سدیم در جیره های غذایی جوجه های گوشتی
ایجاد مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک در ماهی کپور معمولی (بر اساس تغییرات هیستوپاتولوژیک و آنزیم های سرمی) و امکان پیشگیری آن با زئولیت
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان زنجان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از PCR




بیماری آگالاسی یکی از بیماریهای واگیردار گوسفند و بز می‌باشد که توسط مایکوپللاسما آگالاکتیه و سایر گونه‌های مایکوپلاسمایی (مایکوپلاسما مایکوئیدس ، مایکوپلاسما کاپری کلوم و غیره) در گوسفند و بز ایجاد می‌شود.


بررسی پاتولوژیک (ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک) و باکتریولوژیک ضایعات رحم و لوله های رحمی گاو در کشتارگاههای اطراف تهران
بیماری ابتدا به صورت ورم پستان و قطع شیر بوده و سپس علائم آرتریت و کراتوکنش نگتویت نیز ظاهر می‌گردد.


مطالعه مقایسه ای الگوی نرمال الکتروفورزی لیپوپروتئین های سرم در انسان و سگ
تحقیقات و بررسیهای انجام شده (DNA analysis) نشان داد که سه گونه مایکوپلاسما آگالاکتیه جدا شده از سه هستان کشور که جهت تولید واکسن آگالاکسی مورد هستفاده برنامه می‌گیدر از نظر ژنتیکی یکی بوده و لذا واکسن فوق فقط می‌تواند بیماری ایجاد شده توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه را پیشگیری نماید.


بررسی باکتریهایی (هوازی)و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با ‏‎MIC‎‏ در باکتریهای دستگاه گوارش مرغهای مادر ، جوجه های آنها و پرندگان وحشی در
ضمنا آزمایش 10 نمونه شیر ارسالی از هستان آذربایجان شرقی نشان داد که فقط سه نمونه از شیرهای ارسالی از نظر مایکوپلاسما آگالاکتیه مثبت بود.


مقایسه عمل آوری نمونه بافتهای نرم بیولوژیک به‌طریق کوتاه مدت و بلند مدت جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی
و اتیولوژی 7 نمونه از اونها مشخص نمی‌باشد.


مطالعه بیماریزایی سالمونلا پولوروم در بلدرچین های ژاپنی جون
لذا با توجه به این مهم بررسی ژنتیکی سایر مایکوپلاسمای ایجادنماينده بیماری و تعیین انتشار جغرافیایی بیماری می‌تواند کمک بزرگی در جخت جلوگیری از صدمات اقتصادی دامداران و بهبود کیفیت واکسن باشد.


استفاده از پیوند خودی وریدی سافین در میزنای سگ


مطالعه اثرات استرس حمل و نقل بر روی محتوای مایع شستشوی برونکوالوئرلر ریه گوساله
نمایه ها:


70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews

بررسی اثر Sucralfate و Ranitidine در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از استفاده آسپیرین در سگ
مطالعه بالینی و آزمایشگاهی پیلونفریت در گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای تهران
مطالعه اکوکاردیوگرافی در اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترها
بررسی مرفولوژیکی خملها و فعالیت آنزیمی مخاط روده های طیور گوشتی مبتلا به آسپت تجربی و مقایسه آن با طیور سالم
مطالعه تجربی اثرات التیامی بتاآمینو پروپیونیتریل فومارات (BAPN ) در جراحات وتر در اسب
تاثیر نور متناوب بر روی تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی با استفاده از مدل مصرف T3 جهت ایجاد تجربی آسیت
بررسی سرواپیدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگهای ارجاعی به درمانگاه آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*