بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگیهای قبل و پس از جراحی با روشهای استرلیزاسیون و ضد عفونی ارسالی دانشکده دامپزشکی مشهد

بررسی علل ریزش دندان در گوسفندان شهرستان ری
بررسی اثر مهاری لاکتوباسیل اسیدفیلوس بر روی سویه های بیماریزای اشرشیاکلای در طیور
جداسازی و شناسائی سویه های نیوکاسل در مرغداریهای استان تهران
بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته شناسی ، ترشحات دهانه گردن رحم و مخاط رحم گاو در دو روش سوآب و آسپیراسیون
بررسی ارتباط ترکیبات اصلی شیر با شاخص های متابولیسم انرژی و پروتئین در پروفایل متابولیک گاوهای بالغ هلشتاین
بررسی پاتولوژیک و باکتریولوژیک ضایعات رحم و تخمدان در گاو
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگیهای قبل و پس از جراحی با روشهای استرلیزاسیون و ضد عفونی ارسالی دانشکده دامپزشکی مشهد
با توجه به اهمیت شرایط متعدد فیل در ایجاد عفونتهای پس از جراحی، روشهای ضد عفونی دست و موضع جراحی و هسترلیزاسیون وسایل جراحی در 16 جراحی تجربی شکاف پوست در ناحیه پهلوی سگهایی که بطور اتفاقی انتخاب گردیده بودند بررسی گردید.


بررسی فراوانی سارکوسیت در دامهای کشتاری شیراز
بر پايه نتایج حاصله مهمترین عامل آلودگی زخم و موضع جراحی دارای منشاء هوا بوده و روشهای بسته‌بندی و هستریل وسایل جراحی در سالن یاد شده کاملا رضایتبخش بوده و باعث حذف آلودگیهای میکروبی گردیده هست .


مطالعه روی تهیه واکسن آزمایش چند کریپتوسپریدیوز نشخوار کنندگان بره ها و ارزشیابی تاثیر آن از نظر پیشگیری بیماری


بررسی تاثیر آسپیرین بر روی فراهمی بیولوژیکی تتراسایکلین در انسان سگ و گوسفند


82 out of 100 based on 42 user ratings 742 reviews

بررسی اثرات تزریق داخل بطن مغزی آگونیست ها و آنتاگونیست های اسیدگاما آمینو بوتیریک (GABA) بر میزان اخذ غذا در جوجه خروس های گوشتی
بررسی عفونت های ناشی از کامپیلو باکترفتوس و فتوس نریالیس در گوسفند و گاو در منطقه تهران
مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیکی برخی از فلزات سنگین (مس، روی و جیوه) بر بافت های ماهی کپور معمولی
تولید آنتی بادی بر علیه باکتری های (ویبریوآنگوئیلاروم و آئروموناس هایدروفیلا) و توسعه روش غیرمستقیم آنتی بادی درخشان برای تشخیص عفونت های م
اثر گلوکوکوتیکوئیدها بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و فاکتورهای خون (گلوگز، اسیدهای چرب و هورمون GH) و ترکیبات لاشه در موشهای آزمایشگاهی
بررسی مقایسه ای کاهش اثرات افلاتوکسین با استفاده از بکارگیری ساکارومیسس سرویسیه، زئولیت و بی سولفیت سدیم در جیره های غذایی جوجه های گوشتی
ایجاد مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک در ماهی کپور معمولی (بر اساس تغییرات هیستوپاتولوژیک و آنزیم های سرمی) و امکان پیشگیری آن با زئولیت
بررسی پاتولوژیک (ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک) و باکتریولوژیک ضایعات رحم و لوله های رحمی گاو در کشتارگاههای اطراف تهران
مطالعه مقایسه ای الگوی نرمال الکتروفورزی لیپوپروتئین های سرم در انسان و سگ
بررسی باکتریهایی (هوازی)و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با ‏‎MIC‎‏ در باکتریهای دستگاه گوارش مرغهای مادر ، جوجه های آنها و پرندگان وحشی در
مقایسه عمل آوری نمونه بافتهای نرم بیولوژیک به‌طریق کوتاه مدت و بلند مدت جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*