بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموز میش‌ها در استان چهارمحال و بختیاری

جداسازی فراکسیونهای مختلف دیواره سلولی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از اورام پستان گاو و مقایسه پاسخ های ایمنی به این فراکسیونها به
شناسایی و تعیین هویت عوامل مایکو پلاسمایی مولد پلوروپنومونی گوسفندان در نمونه های ارسالی به رازی مشهد با استفاده از ‏‎PCR‎‏
جداسازی و شناسایی ژن کد کننده پروتئین ‏‎IIA‎‏ در ویروس آنفوانزای طیور جداشده از اولین بیماری در موسسه رازی
مطالعه تاثیر عصاره دانه گیاه سیاه دانه علیه عفونت انگلی مونیزیا در گاومیش ها
مطالعه و بررسی اثرات ضد باکتریایی بره موم زنبور عسل روی باکتری باسیلوس لاروا
تعیین شیوع و شناسایی تک یاخته های خونی گوسفند و بز در استان اصفهان
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموز میش‌ها در استان چهارمحال و بختیاری
بیماری توکسوپلاسموز، یک بیماری تک‌یاخته‌ای مشترک بین انسان و حیوانات هست .


ارزیابی برنامه واکسیناسیون واکسن ‏‎Rev 1‎‏ در پیشگیری بروسلوز گوسفند و بز در استان زنجان
گوسفند از جمله حیواناتی هست که موارد بیماری، بیشتر در اون مشاهده می‌شود و همچنین از نظر انتقال بیماری به انسان حائز اهمیت هست .


شناسایی و تایپینگ سرو تیپ های ‏‎E.coli‎‏ بیماری های شایع در طیور استان قم و تعیین حساسیت آنها
به منظور پی بردن به چگونگی بیماری در گوسفندان این طرح پیشنهاد می‌گردد.


بررسی کارایی استفاده از الکتروپانکچر در فعال نمودن تخمدانها گاو پس از زایش
برپايه این مطالعه از گوسفندان به طور تصادفی خون‌گیری به عمل آمده و بر روی نمونه‌ها تست سرولوژیک انجام شد.


استفاده از روش ‏‎P.P.T‎‏ جهت تعیین باقیمانده آنتی بیوتیکی در طیور کشتارگاه سنندج
به این ترتیب تعداد دام‌های بیمار تشخیص داده می‌شوند.


تعیین سطح سرمی پادتن مادری در بره های تولید یافته از میش های واکسینه شده با واکسن تب برفکی
همچنین این دام‌ها برای مدتی تحت نظر برنامه گرفته و میزان بروز سقط جنین در دام‌های مبتلا و غیرمبتلا با یکدیگر مقایسه می‌شود و نقش توکسوپلاسما در سقط جنین گوسفندان معین می‌گردد.


بررسی آنفلوانزای طیور در مرغداری های تجاری استان گلستان


بررسی سطح ایمنی واکسیناسیون همزمان طاعون و شاربن در گاوهای بومی گیلان


94 out of 100 based on 64 user ratings 214 reviews

تعیین فون کنه های دامی استان مرکزی و بررسی میزان تاثیر سموم رایج بر روی آنها
مقایسه نقاط سازمان دهنده هستکی در تومورهای خوش خیم و بد خیم تیروئید بیماران تیروئید کتومی شده
بررسی قدرت تشخیصی سونوهیستروگرافی واژینال در تعیین پاتولوژیهای حفره رحمی
استاندارد نمودن روش ساده سرولوژیک ‏‎CIEP‎‏ برای ارزیابی میدانی واکسن چند تایی آنتروتوکسمی
تهیه محیط کشت سلول MEM و ‏‎DMEM‎‏ به صورت پودر و مایع در مقیاس آزمایشگاهی و مقایسه آن با نمونه خارجی و بررسی تاثیر عناصر مهم آن بر روی سلول
بررسی لیشمانیوز در جوندگان منطقه جنگلی سمسکنده در استان مازندران، سال 77- 1376
بررسی میزان شیوع سالمونلوز در گاوهای سیستانی در منطقه سیستان و ارتباط آن با بهداشت در سال 77- 76
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*