مطالعه عوامل ضایعات پوستی (قارچی و انگلی) در اسبهای منطقه گرگان و دشت

جداسازی و شناسایی گونه های مختلف پاستورلا از مرغداریهای صنعتی و تعیین سروتیپ آنها
جداسازی و شناسایی و تعیین مشخصات سویه های بیماریزای ویروس لارنگوتراکنیت عفونی طیور
راه اندازی و استاندارد کردن تستهای سرولوژیکی ‏‎IFA‎‏ و ‏‎ELISA‎‏ برای تشخیص بابزیوز گوسفند و بز و مقایسه آنها با روش میکروسکوپی
استاندارد کردن روش ‏‎R.T-PCR‎‏ جهت تشخیص و تعیین سروتیپ های ویروس برونشیت عفونی طیور
استاندارد کردن روش ‏‎PCR‎‏ جهت تشخیص بابزیااویس و موتازی در گوسفند
بررسی میزان تظاهر ژن های ‏‎IFN-r‎‏ و ‏‎IL2‎‏ و ‏‎IL4 ‎‏ در گاوهای واکسینه علیه تیلریا آنولاتا و دام های غیر واکسینه با استفاده از تکنیک ‏‎Q
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

مطالعه عوامل ضایعات پوستی (قارچی و انگلی) در اسبهای منطقه گرگان و دشت
در این بررسی شرایط ضایعات پوستی شامل شرایط قارچی که دارای قدرت واگیری بالا و ظهور علائم کلینیکی متعدد و بهمراه به خطر انداختن بهداشت عمومی می‌باشد به همراه شرایط انگلی که شامل کنه و جربها می‌باشد و به واسطه مکیدن خون، گاز گرفتن، تحریک انتقال یکسری از بیماریهای انگلی و میکروبی دیگر و ترشح سم باعث بیماری می‌گردند مورد بررسی برنامه خواهند گرفت ، که با مراجعه به اسب‌داریهای منطقه و معاینه ظاهری حیوان در صورت وجود علائم ظاهری و آلودگی انگلی یا قارچی بر روی پوست ، از اونها نمونه‌برداری کرده و به آزمایشگاه ارسال می‌گردد تا مورد بررسی و شناسایی برنامه گیرند.


بررسی و ردیابی ژن ‏‎UMPS‎‏ جهت شناسایی ناقلین نقص ژنتیکی ‏‎DUMP‎‏ ( عامل تلفات جنینی ) در اسپرم گاوهای نر مرکز اصلاح نژاد ایران


بررسی اثر میتوژن فیتوهماگلوتینین در افزایش لنفوبلاستهای آلوده به شیزونت


82 out of 100 based on 42 user ratings 1192 reviews

تهیه آنتی بادی منوکلونال علیه پروتئین ‏‎F‎‏ ویروس نیوکاسل
تهیه کیت الیزا برای تعیین آنتی بادی برونشیت عفونی طیور
تهیه کیت الایزا برای تعیین عیار آنتی بادی ویروس بورس عفونی طیور
جداسازی یک کلن مناسب و حساس تر به ویروس تب برفکی از سلول ‏‎BIIK-21‎‏
خالص سازی پروتئین اختصاصی 32 ویروس کاپری پاکس به منظور استفاده ازکیت الایزا
مطالعه مقایسه ای برخی از ویژگیهای بیولوژیک خوکچه هندی (نود) رازی و خوکچه هندی معمولی
ارزیابی میدانی واکسن برونشیت ‏‎(II 120) ‎‏ درگله های گوشتی شهرستان مشهد
تولید آنتی بادی منوکلونال ضدویروس برونشیت عفونی طیور ‏‎(II 120)‎‏
تهیه آنتی ژن هماگلوتینه ‏‎(II 8) ‎‏ ازمایکوپلاسماسپتیکوم و بررسی کارایی آن در آزمایش ‏‎II.I‎‏ جهت تعیین آلودگی طیور به مایکوپلاسماگالی سپت
بررسی امکان جداسازی هلیکوباکترپیلوری از شیر گوسفندان مشهد
بررسی سرواپیدمیولوژی سروتیپ های ویروس بیماری برونشیت عفونی طیور در مرغداری های صنعتی
جداسازی فراکسیونهای مختلف دیواره سلولی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از اورام پستان گاو و مقایسه پاسخ های ایمنی به این فراکسیونها به
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*