مطالعه آسیب‌شناسی و ویروس‌شناسی لنفوسارکوم گوسفند در غده‌های لنفاوی نمونه‌برداری شده از کشتارگاه


مطالعه آسیب‌شناسی و ویروس‌شناسی لنفوسارکوم گوسفند در غده‌های لنفاوی نمونه‌برداری شده از کشتارگاه
جهت بررسی آسیب‌شناسی و ویروس‌شناسی لنفوسارکوم گوسفند ابتدا به بررسی اون در کشتارگاههای نواحی مختلف ایران اقدام می‌گردد در صورت وجود ضایعه تصادفی نمونه‌های مشکوک غدد لنفاوی- کبد- کلیه نمونه‌برداری شده نمونه‌های کبد و کلیه را در فرمالین 10 % ثابت نمود تا پس از تایید آسیب‌شناسی بر روی اونها انجام می‌شود نمونه غدد لنفاوی را در یخچال -20 نگهداری تا پس از تائید آسیب‌شناسی نمونه‌ها اقدام به جداسازی ویروس گردد.


تخلیص آنتی ژنهای همالگوتینین و نورآمینید از ویروس ‏‎H9N2‎‏ آنفلوانزای طیور و بررسی کارایی آنها در آزمایشهای ‏‎II.I‎‏ و ‏‎N.t‎‏
در صورت جداسازی ویروس پاتوژنز اونرا با تزریق به گوساله و ارزیابی سرمی پی‌گیری می‌گردد.


تولید مونولکونال آنتی بادی ویروس برونشیت عفونی طیور


تهیه کیت الیزا برای تعیین عیار آنتی بادی ویروس آنفلوانزای طیور


94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews

تهیه همولیزین ‏‎B‎‏ از استافیلوکوکوس اورائوس جهت راه اندازی آزمایش ‏‎CAMP‎‏ برای تشخیص استرپتوکوکوس آگالاکتیه
بررسی حساسیت و ویژگی روش ایمونودات با استفاده از آنتی ژن ‏‎38 KD‎‏ مایکوباکتریم توبرکلوزیس
کنترل بیولوژیکی کنه های سخت جنس هیالوماو رپی سفالوس توسط قارچ های بیماریزای حشرات ، جنس های ورتیسیلیوم و بواریا در آزمایشگاه
ارزیابی آزمایش الایزا و مقایسه آن با آزمایش ایمنو فلور ساخت غیر مستقیم در بررسی ایمنی هومورال در گاوهای واکسینه علیه تیلریوز گاوی
بررسی مقایسه ای ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس علیه کیست هیداتید در گوسفندان
پرورش آزمایشگاهی کنه های سخت گونه هیالومادترتیم و تعیین برخی از خواص زیستی آنها در آزمایشگاه و صحرا
جداسازی و شناسایی سویه های سروتیپهای ویروس برونشیت عفونی در مرغهای تجارتی
جداسازی و شناسایی گونه های مختلف پاستورلا از مرغداریهای صنعتی و تعیین سروتیپ آنها
جداسازی و شناسایی و تعیین مشخصات سویه های بیماریزای ویروس لارنگوتراکنیت عفونی طیور
راه اندازی و استاندارد کردن تستهای سرولوژیکی ‏‎IFA‎‏ و ‏‎ELISA‎‏ برای تشخیص بابزیوز گوسفند و بز و مقایسه آنها با روش میکروسکوپی
استاندارد کردن روش ‏‎R.T-PCR‎‏ جهت تشخیص و تعیین سروتیپ های ویروس برونشیت عفونی طیور
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*