شناسایی ساختارهای آنتی‌ژنیک مایکوباکتریوم بودیس با استفاده از مونوکلونال آنتی‌بادی


شناسایی ساختارهای آنتی‌ژنیک مایکوباکتریوم بودیس با استفاده از مونوکلونال آنتی‌بادی
بیماری سل یکی از مهمترین و مهلکترین بیماریهای زئونوز شایع در ایران هست در جهت تولید مونوکلونال اونتی بادی علیه باسیل ابتدا کشت مایکو باکتریوم بویس در مقیاس وسیع بر پايه خاصی انجام گیرد تابدین وسیله اونتی‌ژنهای باسیل سل تهیه گردد.


بررسی ارتباط تغییرات سیتولوژیک ترشحات دهانه سرویکس با مراحل چرخه تولید مثل گاو
با هستسفاده از موشهای Balb-c و اونتی‌ژنهای بدست آمده و رده‌های سلولی مخصوص هیبریدوما تولید گردد.


بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته شناسی، ترشحات دهانه گردن رحم و مخاط رحم گاو در دو روش سوآب و آسپیراسیون
سپس اونتی‌ژنهای که تولید میگردد.


بررسی باکتریائی (هوازی) و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با MIC در باکتریهای دستگاه گوارش مرغهای مادر، جوجه های آنها و پرندگان وحشی در مرغدار
سپس با هستفاده از روشهای سرولوژیک خصوصیات اونتی‌بادیهای تولیده شده بررسی میگردد.


بررسی استفاده از پیوند آلوگرافت پانکراس در سگ
در نهایت اونتی‌ژنهای باکتری فوق با هستفاده از منوکلونال اونتی‌بادی بررسی شده و خالص‌سازی میگردد تا جهت مصارف مختلف از جمله آزمایشات سرولوژیکی Elesa شناسایی دقیق گونه باکتری بکار رود.


استفاده از پیوند خودی ورید سافین در میزنای سگ
در آخر بر روی 30 راءس خوکچه هندی تست جلدی Tb با روش تزریق اونتی‌ژن خالص در محل گردن بررسی خواهد شد.


جداسازی هورمون ‏‎PMSG‎‏ از سرم مادیان آبستن


مطالعه اثرات استرس حمل و نقل بر روی محتوای مایع شستشوی برونکوالوئولر ریه گوساله


76 out of 100 based on 56 user ratings 1156 reviews

ارزیابی کلینیکی تجویز داروهای بترودیازپینی و ...
ارزیابی لیتری کیت ایمنوفلورسنت جهت تشخیص سری بیماری ‏‎IBR‎‏ درگاو
بررسی تنوع میزان شیوع ، تغییرات فصلی و اهمیت اقتصادی آلودگی های انگلی مهم گوسفند و بز در استان سمنان
درمان بیماری نیوکاسل د رپرندگان زینتی
استفاده از روش سریع ‏‎S.R.H‎‏ جهت رد یابی آنتی ژن و آنتی بادی آبله بزی
بررسی به منظور منولکونال آنتی بادی علیه ‏‎B. V. D. V‎‏
تخفیف ویروس آبل بزی حاد به روش پاساژ مکرر روی سلول کلیه بره به منظور تهیه بذر واکسن
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*