تهیه آنتی‌ژن رزبنگال اختصاصی جهت تشخیص بروسلوز گوسفند و بز

جداسازی و شناسایی مایکوپلاسماهای بیماریزای طیور صنعتی و تعیین حساسیت آنها به داروهای موجود
بررسی اثر جریان الکتریسیته ولتاژ قوی بر باکتری مایکوپلاسمای موجود در سرم های با منشائ حیوانی
پژوهش در تهیه واکسن پل والان کلستریدیایی توکسویید خالص و مقایسه آن با واکسن پلی والان باکترین
تولید آزمایشی واکسن کلستریدیوم سپتیکوم در فرمانتور و مقایسه آن با واکسن تهیه شده به روش کلاسیک
مقایسه تعیین 50% واکسن تب برفکی در خوکچه هندی و گوساله حساس
تهیه واکسن زنده و تخفیف حدت یافته کشت سلولی برای کنترل اکتیماری مسری گوسفندان در ایران
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

تهیه آنتی‌ژن رزبنگال اختصاصی جهت تشخیص بروسلوز گوسفند و بز
از اونجائیکه اونتی‌ژن‌های موجود بروسلوز در ابتدا بر روی گاو و بروسلوز در این حیوان هستاندارد گردیده و بعدا به همان نحو در دیگر حیوانات مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


نقش فراکسیون های ‏‎PPO‎‏ در ارزیابی حساسیت تاخیری و بررسی اثر بخشی واکسن ‏‎BCC‎‏
ساوقت جهانی بهداشت در ششمین نقل خود به کشورهای درگیر بروسلوز گوسفندی توصیه نموده که نسبت به تهیه اونتی‌ژن اختصاصی جهت گوسفند اقدام نمایند.


مقایسه حساسیت سلول لاین ‏‎B.T‎‏ و سلول پرایمری کلیه بره ‏‎(L,K)‎‏ به سوش واکسینال آبله گوسفندی
از این رو تهیه این اونتی‌ژن با توجه به شیوع بروسلوز گوسفندی در ایران ضروری می‌باشد و مقایسه اون با اونتی‌ژن موجود بایستی انجام پذیرد.


مطالعه مقدماتی به منظور تهیه واکسن غیر فعال آکالاکسی با استفاده از فرمانتور


تهیه منوکلونال آنتی بادی علیه برمویورودین به منظور بررسی همانند سازی ‏‎DNA‎‏ سلولی


70 out of 100 based on 70 user ratings 1120 reviews

تولید و تخلیص و ارزیابی قابلیت بازدارندگی باکتریوسین های تولید شده توسط باکتریهای اسید لاکتیک (جنس لاکتوباسیلوس و استرپتوکوکوس) علیه عوامل
تحقیق در زمینه تهیه آنتی ژنهای ‏‎II.I‎‏ مخصوص ‏‎Ms‎‏ و استاندارد کردن تست ‏‎II.I‎‏ جهت شناسایی سرولوژیکی آلودگی ماکیان به ‏‎Ms‎‏
بررسی روش های مختلف جهت دستیابی به تولید نیمه صنعتی پراکسیداز (با خلوص قابل مقایسه با مشابه خارجی)
استاندارد کردن تست الیزا برای تعیین عیار آنتی بادی مایکوپلاسمای طیور
استاندارد کردن تست الیزا با استفاده از اختصاصی ترین آنتی ژن ها برای تشخیص فاسیولوزیس در گوسفند
سم زدایی سم تصفیه شده کزاز به جای سم خام آن
تولید توکسین دیفتری با استفاده از محیط نیمه سنتتیک در فرمانتور و کنترل کیفی واکسن دیفتری حاصل از آن
ایمن سازی آزمایشی بر ضد بیماری سیاه سرفه از طریق قطره بینی (1- روی حیوان آزمایشگاهی)
تهیه و استاندارد کردن واکسن آزمایشی روغنی هموراژیک سپتی سمی گاو و گاومیش
بررسی اثرات عصاره آبی گیاه ‏‎Atemisia siberi‎‏ در درمان عوارض ناشی از تزریق سم عقرب بوتوتوس سلسنی در موش
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*