بررسی وضعیت پاسخ ایمنی گوساله‌های آغوز نخورده (کمتر از 6 ماه سن) پس از تزریق واکسن طاعون گاوی با سویه تخفیف حدت یافته و مطالعه در مورد پیدایش

تعیین شیوع بیماریهای آگالاکسی در استان کردستان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از ‏‎PCR‎‏
بررسی میزان شیوع فاکتور ‏‎F5‎‏ در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از موارد اسهال در گوساله ها
بررسی شبکه علیت بیماری عضله سفید در منطقه همدان
جداسازی، شناسایی عوامل مایکوپلاسمایی اورام پستان در گوسفندان و بزهای همدان
تعیین میزان عنصر ناوسرولوپلاسمین در میش و ارتباط آن با بیماری اتاکسی آنزتوتیک در بره های همدان
بررسی کاریوتیپی نژادهای دام بومی استان مرکزی
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

بررسی وضعیت پاسخ ایمنی گوساله‌های آغوز نخورده (کمتر از 6 ماه سن) پس از تزریق واکسن طاعون گاوی با سویه تخفیف حدت یافته و مطالعه در مورد پیدایش
نظر به اهمیت بیماری طاعون گاوی در کشور و بررسی این نکته که گوساله‌های آغوز نخورده کمتر از شش ماه سپس دریافت واکسن چه واکنشی ایمنی را نشان خواهند داد و احتمال بروز شکیبائی ایمنی چقدر هست این طرح ارائه گردیده تا پس از آزمایش اطلاعات کامل‌تری در مورد بیماری مذکور کسب گردد.


تعیین شیوع بیماری الاگسی در زنجان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از ‏‎PCR‎‏
در این طرح تعدادی گوساله نوزاد بطور دستی تغذیه می‌شوند، بطوریکه از دریافت آغوز مادر محروم باشند.


بررسی مقدماتی القا اولاسیون و سوپر اولاسیون برای انتقال جنین درشتر یک کوهانه
سپس با واکسن طاعون گاوی زنده و تخفیف حدت یافته در ماههای مختلف واکسینه می‌شوند و پادتن حاصله در اونها به روش SN بررسی می‌گردد.


بررسی عوامل باکتریایی و ویروسی دخیل در پنومونی آنزئوتیک گوساله ها
با توجه به برنامه واکسیناسیون معمول در گوساله‌ها مجددا پس از 6 ماه عمل مایه‌کوبی تکرار شده و در پایان با ویروس حاد طاعون گاوی تزریق و مقاومت اونها مورد بررسی برنامه خواهند گرفت .


ارزیابی میزان ایمنی زایی حاصله از واکسیناسیون بروسلوز با واکسن ‏‎REV1‎‏ در جمعیت گوسفند و بز استان زنجان
مسلما در صورت بروز شکیبائی ایمنی در گوساله‌ها جواب ایمنی کافی ایجاد نخواهد گردید.


جداسازی عامل برونشیت عفونی طیور از موارد مشکوک و مطالعه هیستوپاتولوژی ضایعات ‏‎I.B‎‏
این بررسی با گوساله‌های آغوز خورده بعنوان شاهد نیز انجام و نتایج حاصله مورد مقایسه برنامه خواهد گرفت .


تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان یزد


طرح ملی اکینوککوزیس هیداتیدوز


94 out of 100 based on 84 user ratings 1084 reviews

تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبورعسل
جداسازی، شناسایی و تعیین هویت و ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان
مطالعه هیداتیدوزیس در دامهای کشور فاز اول مطالعه وضعیت آلودگی گوشتخواران وحشی 20 اکینوکوکوس گرانولوزوس در غرب کشور
بررسی اثر بده موم زنبور عسل در عملکرد سیستم ایمنی طیور واکسینه نشده علیه بیماری گامبورو
تعیین انتشار بیماریهای قارچی زنبور عسل
تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی زنبور عسل در کندوهای استانهای تهران ، گیلان ، مازندران، گلستان ، اردبیل و آذربایجان غربی
واکسیناسیون همزمان گاوها برعلیه دو بیماری تب برفکی و طاعون گاوی
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*