بررسی میزان آلودگی گاوهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد به باکتری مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس

ارزیابی تاًثیرداروهای مدردرماکیان تخمگذار
بررسی اثر ژل رویال برای باکتری لیستریا مونوسیتوژنز
مطالعه هیستوپاتولوژیک بیماری یون در گاوهای کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد
بررسی سرولوژیک لوکوزویروسی گاو و مخاطرات بهداشتی آن برای سلامت انسان در منطقه شهرکرد
بررسی مقایسه آزمونهای انعقادی در گوسفندان به ظاهر سالم نژاد چالشتری و تاثیر ویتامین ‏‎K‎‏ روی این مقادیر
مطالعه استرتوتاکسیک اعصاب مرکزی میش نژاد لری بختیاری و تهیه مقاطع ماکروسکوپی آن برای موزه کالبد شناسی دانشکده دامپزشکی شهرکرد
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

بررسی میزان آلودگی گاوهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد به باکتری مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس
در این طرح ابتدا توسط همکاران در کشتارگاه مشهد مقدس از کلیه گاوهای کشتار شده نمونه‌برداری صورت گرفته و نمونه اخذ شده (غدد لنفاوی ناحیه ایلئوسکال) به موسسه رازی ارسال می‌گردد.


مطالعه دقیق آناتومیکی استخوان احشایی قلب بطور مقایسه ای بین نژادهای خالص، دورگه و بومی در گاو
در موسسه رازی با تهیه اسمیر به روش معمولی و میکروسکوپ فلئورسنت نمونه‌ها ارزیابی و موارد مثبت شناسائی می‌گردند.


بررسی ارتباط میزان سلنیوم ، مس، منگنز، روی و ید در خاک، گیاه و حیوان در استان چهار محال و بختیاری


مشخص نمودن گونه انگل تیلریا و ناقلین آن در گوسفندان ارجاعی به درمانگاه دامپزشکی شهرکرد در فصول بهار و تابستان


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews

تعیین بهترین میزان طول پنجه در سم چینی گاو
ارزیابی و مقایسه درمانگاهی و همودینامیک رژیم های بیهوشی (گزیلازین +ین ، گزیلازین + تیوپنتال) در بیهوشی گوسفندان (نژاد لری بختیاری)
تغییر فلور باکتریایی هوازی چشم، گوش، واژن و حلق بعد از تجویز عمومی دگز متازون سدیم فسفیت
تاثیر داروهای مسدود کننده دو پامین در جلوگیری از استفراغ متعاقب تجویز گزیلازین هیدروکلراید (رامپون در گربه)
بررسی کشتارگاهی سنگ های کلیوی گاو در کشتارگاه شهرکرد
بررسی سرولوژیک و باکتریولوژیک لپتوسپیروز درگاوهای منطقه شهرکرد
تعیین عوامل مداخله کننده در جذب پاره ای عناصر ‏‎(Se,Cu,Mn,Zn)‎‏ توسط گیاه و حیوان در شهرستان شهرکرد
تعیین شیوع بیماریهای آگالاکسی در استان کردستان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از ‏‎PCR‎‏
بررسی میزان شیوع فاکتور ‏‎F5‎‏ در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از موارد اسهال در گوساله ها
بررسی شبکه علیت بیماری عضله سفید در منطقه همدان
جداسازی، شناسایی عوامل مایکوپلاسمایی اورام پستان در گوسفندان و بزهای همدان
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*