بررسی مشکلات بهداشتی دانش‌آموزان نابینای شهر تهران

مقایسه تأثیر سه برنامه ورزشی (استقامتی، مقاومتی، ترکیبی) بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1387
بررسی ارتباط حمایت خانواده و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به دانشگاه عل
بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با توانمندی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علو
بررسی تاثیر تحریک بویایی آشنا بر پاسخ های درد ناشی از خونگیری در نوزادان بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387
بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، در
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک، سال 1389
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی مشکلات بهداشتی دانش‌آموزان نابینای شهر تهران
این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی هست که به منظور "بررسی مشکلات بهداشتی دانش‌آموزان نابینای شهر تهران" صورت گرفته هست .


مقایسه خودکارآمدی عمومی ساکنین سرای سالمندان و سالمندانی که با خانواده زندگی می‌ کنند در منطقه غرب تهران 1389
در این پژوهش تعداد 100 نفر از دانش‌آموزان نابینا، با تحصیلات اول راهنمایی تا چهارم دبیرستان و در محدوده سنی (13 تا 22) سال شرکت داشته‌اند.


بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر تنش مادران، تعامل مادر-نوزاد و وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان مراکز آموزشی درم
نمونه‌های حائز شرایط از طریق مراجعه به مدارس نابینایان و با روش تصادفی برگزیده شدند.


بررسی دیدگاه پرستاران درباره تعامل حرفه ای پرستاران با پزشکان و ارتباط آن با رخداد شاخص های ایمنی در بیماران بستری در بیمارستان های منتخب وا
لوازم گردآوری در این تحقیق ابتدا مشاهده و مصاحبه و سپس پرسشنامه بوده که با مراجعه پژوهشگر به مدارس نابینایان و همکاری واحدهای مورد پژوهش تکمیل شده هست .


بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت درد و شاخص های فیزیولوژیک ناشی از خارج کردن لوله درناژ قفسه صدری، در بیماران جراحی قلب باز در بخش مراقبت های ویژه
یافته‌های این پژوهش که در 52 جدول بصورت توزیع فراوانی مطلق و نسبی و یک جدول کلی در رابطه با متغیرهای (جنس ، سن، میزان تحصیلات ، محل زندگی) با 13 سئوال اهداف جزئی پژوهش در رابطه با داشتن و نداشتن مشکل سنجیده شد، بیانگر این مسئله هست که مشکلات بهداشتی دانش‌آموزان نابینا در رابطه با رفتن و برگشتن از حمام با سن و میزان تحصیلات ارتباط دارد.


بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران -1386
مشکلات بهداشتی دانش‌آموزان نابینا در ابطه با کوتاه کرده ناخن توسط خود با میزان تحصیلات و سن و محل زندگی ارتباط دارد.


بررسی تأثیر آموزش بر معیارهای وضعیت سلامت قلب بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایرا
مشکلات بهداشتی دانش‌آموزان نابینا در رابطه با پر کردن اوقات فراغت با جنس و سن و میزان تحصیلات ارتباط دارد.


بررسی ارتباط تعبیت از رژیم دارویی با کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به انجمن حمایت از بیماران کلیوی تهران، سال 1387
دانش‌آموزان نابینا در رابطه با ورزش نکردن و پر کردن اوقات فراغت و افتادن وسایل در حین هستحمام و همچنین در رابطه با تشخیص مسواک شخصی و کوتاه کردن ناخن توسط خود بیشترین مشکل را دارا میباشند و در رابطه با انتخاب مسواک و پاک و تمیز کردن بینی کمترین مشکل را دارند.


تبیین فرآیند سالمندی و چگونگی رویارویی با آن در زنان سالمند
بطورکلی با توجه به نتایج این تحقیق دانش‌آموزان نابینا با مشکلات بهداشتی در رابطه با جنس -سن-میزان تحصیلات و محل زندگی ارتباط دارد.

سپس چگونگی کاربرد نتایج این تحقیق در پرستاری مورد بحث برنامه گرفته و همچنین پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی ارائه شده هست .
76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews

بررسی میزان دردهای عضلانی اسکلتی در سالمندان شهر کرمان و راهکارهایی که سالمندان جهت کنترل این دردها بکار می برند و ارتباط آن با کیفیت زندگی
بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبت پی گیر بر کیفیت خواب و خواب آلودگی بیماران همودیالیز مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان گلدیس شاهین ش
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در خصوص پیشگیری از مصرف اکستازی در دبیرستان های دولتی دخترانه منطقه 17 شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386
بررسی تاثیر آموزش مدیریت زمان بر تعارض کار-زندگی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 1386
بررسی عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت از دیدگاه والدین در سال 1387
بررسی ارتباط خودکارآمدی و رفتارهای بهداشتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1387
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*