بررسی میزان افسردگی در زنان مطلقه و مقایسه آن با زنان متاهل در شهر تهران

بررسی ارتباط بین نوع الگوی خواب (صبحگاهی -عصرگاهی) پرستاران شیفت کار و کیفیت خواب آنان
بررسی کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران د
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطقه 17 شهر تهران سال 1387-88
بهسازی پرستاران به روش آموزش از راه دور
بررسی فراوانی عفونتهای ادراری و تعیین عوامل خطرزای مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مرکز انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علو
فرایند مراقبت خانواده از سالمندان آسیب پذیر
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی میزان افسردگی در زنان مطلقه و مقایسه آن با زنان متاهل در شهر تهران
اهداف مشخصه این پژوهش ببرنامه زیر هست : - تعیین میزان افسردگی زنان متاهل در شهر تهران.


بررسی مقایسه ای تاثیر پیگیری از طریق سرویس پیام کوتاه (SMS) و پیگیری تلفنی بر وضعیت کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به انجمن د
- تعیین میزان افردگی زنان مطلقه پس از گذشت وقت بین 2-5 سال در شهر تهران.


زندگی با HIV/AIDS: تجربه مبتلایان و توسعه راهبردهای خود مراقبتی
- تعیین میزان افسردگی زنان تازه مطلقه.


بررسی تاثیر آموزش کنترل وزن بر آگاهی و نگرش و رفتارهای بهداشتی زنان با شاخص توده بدنی بالا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی اردبیل 1387
سوال‌های پژوهش : این پژوهش یک مطالعه علمی آماری هست .


بررسی ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران، تهران-سال 1387
بنابراین به جای دارابودن فرضیه شامل سوالهای پژوهش هست که به اون جواب داده خواهد شد.


بررسی عادات غذایی مرتبط با ابتلا به سنگ دستگاه ادراری در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد تهران، 87-1386
سوالات پژوهش بدین برنامه هست : - آیا بطور کلی طلاق با افسردگی رابطه‌ای دارد؟ - آیا بین سه گروه از لحاظ افسردگی تفاوت معنی‌دار وجود دارد؟ یا نه - در کدامیک از سه گروه میزان افسردگی بیشتر هست ؟ - آیا گذشت وقت باعث می‌شود که میزان افسردگی حاصل از طلاق کمتر یا - آیا وضعیت اقتصادی زنان در بروز افسردگی اونان تاثیر دارد؟ - آین سن زنان مطلقه در بروز افسردگی تاثیر دارد؟ - آیا وضعیت خانوادگی زنان مطلقه در بروز افسردگی تاثیر دارد؟ - آیا تعداد فرزندان مطلقه در بروز افسردگی تاثیر دارد؟

بررسی تاثیر تماس پوستی پیاز بر احتباس حاد ادراری بیماران مرد پس از کاتتریسم قلبی در مرکز آموزشی و درمانی افشار یزد-1386


88 out of 100 based on 68 user ratings 568 reviews

مقایسه تأثیر سه برنامه ورزشی (استقامتی، مقاومتی، ترکیبی) بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1387
بررسی ارتباط حمایت خانواده و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به دانشگاه عل
بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با توانمندی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علو
بررسی تاثیر تحریک بویایی آشنا بر پاسخ های درد ناشی از خونگیری در نوزادان بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387
بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، در
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک، سال 1389
مقایسه خودکارآمدی عمومی ساکنین سرای سالمندان و سالمندانی که با خانواده زندگی می‌ کنند در منطقه غرب تهران 1389
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر تنش مادران، تعامل مادر-نوزاد و وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان مراکز آموزشی درم
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*