بررسی عوامل تنیدگی‌آور شغلی و درجه تنش‌زائی آنها از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما

ادراک و تبیین چگونگی انتقال و استفاده از دانش پرستاری در عمل و ارائه الگو
تبیین پدیدار شناسی حقوق بیمار
بررسی تاثیر ماساژ پشت بر فشار خون و نبض رادیال بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه‌کننده به کلینیک قلب درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیم
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بخش‌های داخلی قلب و سی سی یو بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال
تاثیر توانبخشی بر کیفیت زندگی پس از جراحی برداشتن پستان در زنان مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی بیمارستان نمازی وابسته به دانشگاه علوم پزشک
بررسی صحت و دقت دمای تمپانیک در بازتاب دمای مرکزی بدن در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) -سال 1385
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی عوامل تنیدگی‌آور شغلی و درجه تنش‌زائی آنها از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای هست .


بررسی ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1384
که به منظور تعیین شرایط تنیدگی‌آور شغلی و درجه تنش‌زایی اون از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی هستان گیلان انجام شده هست .


بررسی اثر رفتارهای مراقبت از خود بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران
جامعه این پژوهش کل مدیران پرستاری هستان گیلان بوده‌اند همگژی در پژوهش شرکت نموده‌اند، لوازم گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده هست .


مقایسه سلامت معنوی،‌ دیدگاه در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران در دانشجویان پرستاری سال اول و چهارم دانشگاه‌های ایران، تهران و شهید
شرایط شغلی تنیدگی‌آور این پژوهش در سه قسمت شرایط ساوقتی، بین فردی و محیطی درنظر گرفته شده‌اند.


رضایت بیمار از مراقبت پرستاری: ارائه مدل
داده‌های این پژوهش ، در قالب 33 جدول تهیه و تنظیم و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از آمار توصیفی هستفاده گردیده هست .


تبیین مفهوم تعهد سازمانی در اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی: طراحی الگو
یافته‌ها و نتایج این پژوهش در ارتباط با اولین هدف ویژه پژوهش نشان داد که بیشترین % افراد در گروه سنی 35-45 سال بوده‌اند.


مقایسه سلامت عمومی و کیفیت خواب در دو گروه پرستاران شیفت ثابت و شیفت در گردش مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1385
کلیه واحدهای مورد پژوهش را زنان با تحصیلات لیسانس تشکیل داده بودند.


بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با امید در مراقبین بیماران اسکیزوفرن مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر تهران در سال 1385
بیشترین % مدیران پرستاری متاهل بودند.


بررسی تنش شغلی پرستاران و ارتباط آن با حمایت اجتماعی دریافت شده در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- 1385
فقط نیمی از واحدهای مورد پژوهش دوره آموزش مدیریت را طی نموده بودند.

بیشترین % مدیران پرستاری بیش از 15 سال سابقه کار و اکثریت قریب به اتفاق اونان بیش از 6 سال سابقه کار در پست مدیریت پرستاری داشته‌اند.

بعلاوه تعداد کارکنان تحت نظارت اکثریت مدیران پرستاری 100 و 100-200 نفر بوده هست .

یافته‌ها و نتایج این پژوهش در رابطه با دومین هدف ویژه پژوهش نشان داد که "عدم برخورداری از امکانات لازم برای تامین مسائل رفاهی کارکنان" با درجه بسیار زیاد و "احساس اشتباه در تصمیم‌گیری" کمترین درجه تنش‌زایی را داشته هست .

بین سن و سابقه کار در پست مدیر پرستاری با شرایط ساوقتی ارتباط وجود نداشته هست ولی وضعیت تاهل، گذراندن دوره آموزش مدیریت ، سابقه کار کلی، تعداد کارکنان تحت نظارت با شرایط ساوقتی ارتباط داشتند.

همچنین "عدم توجه مسئولین به مشکلات موجود جهت پیشرفت برنامه‌های پرستاری" با شدت متوسط بیشترین تنش‌زایی را در بین عدسته شرایط بین فردی داشته هست .

به هستثناء متغیر سن و تعداد کارکنان تحت نظارت بین سایر متغیرها و تنش‌زایی این عامل ارتباط وجود داشت .

و بالاخره در زمینه عامل محیطی "کمبود فضای کافی برای کار" بالاترین درجه تنش‌زایی را داشته، بعلاوه کمبود وسایل و تجهیزات بیمارستانی، تغییر و توسعه بخشها نیز با درجه زیاد تنیدگی‌آور بوده هست .

به هستثناء متغیر سن، بین سایر متغیرها با شرایط تنیدگی‌آور محیطی ارتباط وجود نداشته هست .

در پایان برپايه یافته‌های پژوهش ، پیشنهاداتی برای کاربرد یافته‌ها و پژوهش‌های بعدی ارائه شده هست .


نمایه ها:


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews

بررسی مقایسه‌ای رفتارهای بهداشتی دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری وغیر پرستاری دانشگاههای منتخب شهر تهران 1384
بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ارتباط آن با کیفیت زندگی و فعالیت های روزانه در سالمندان منطقه غرب تهران در سال 1384
بررسی "برنامه آموزش روانی "بر میزان"بار خانواده" در خانواده های بیماران اسکیزوفرنیک در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 1386
بررسی تاثیر شعر درمانی گروهی بر وضعیت روانی ورفتاری بیماران اسکیزوفرنیک بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 1385
بررسی تاثیر ساکشن به دو روش سیستم باز و بسته بر علائم حیاتی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
تاثیر وضعیت دمر (Prone) بر اکسیژناسیون و علائم فیزیولوژیک بیماران تحت تهویه مکانیکی
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*