بررسی تاثیر ماساژ بر درد بیماران مبتلا به آنژین صدری بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاههای علوم پز

بررسی تاثیر تن آرامی هدایت شونده بر درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت شهر رشت در سال 85-1384
مقایسه سبک زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 2، با خواهر یا برادر غیر مبتلا در مراجعین به مراکز دیابت شهر همدان سال 1384
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی ایران و تهران،
مقایسه کیفیت زندگی دختران و پسران مبتلا به آسم در گروه سنی 7-17 سال شهر زنجان، ‌1385
مشارکت سرپرستاران در تصمیم‌گیری و ارتباط آن با میزان رضایت آنان از مشارکت در تصمیم‌گیری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بررسی ارتباط رفتارهای بهداشتی مادران با الگوی رشد جسمی کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 84-1383
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر ماساژ بر درد بیماران مبتلا به آنژین صدری بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاههای علوم پز
این پژوهش از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی با گروه کنترل هست که با هدف تعیین تاثیر ماساژ بر درد بیماران مبتلا به اونژین صدری بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران، سال 1376 انجام شده هست .


بررسی عوامل مادری پیش بینی کننده کم وزنی نوزادان مادران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر رشت، سال 1384
نمونه‌های این پژوهش را 90 نفر اافراد مبتلا به بیماری اونژین صدری که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه قلبی بستری سبودند و حداقل 12 و حداکثر 72 ساعت از مدت وقت بستری اونها گذشته بود، تشکیل می‌دادند.


بررسی آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بخشهای جراحی مراکز آموزشی-درمانی شهر رشت در مورد روشهای غیر دارویی تسکین درد
پس از انتخاب نمونه‌ها، اونها بصورت تصادفی و با هستفاده از قرعه‌کشی در دو گروه مورد و شاهد برنامه گرفتند.


بررسی تاثیر محلول گلوکز خوراکی بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک و رفتاری درد بدنبال خونگیری در نوزادان بستری در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ر
جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه دوقسمتی هستفاده شد.


مقایسه تاثیر دو روش آموزشی نمایش عملی و استفاده از لوح فشرده بر عملکرد دانشجویان دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در م
قسمت اول مربوط به اطلاعات فردی نمونه‌ها و بخش دوم شامل جداولی جهت ثبت میزان درد برپايه معیار خط کش مدرج "0-10" بود.


بررسی تاثیر بازی بر میزان اضطراب کودکان سن دبستان بستری در مرکز آموزشی -درمانی گیلان، سال 84-1383
در این پژوهش ، هنگام درد اونژین صدری میزان درد، با هستفاده از خط کش مدرج در هر دو گروه مورد و شاهد اندازه‌گیری می‌شد، سپس به هر دو گروه مورد یا شاهد یک عدد قرص نیتروگلیسیرین زیرزبانی داده می‌شد، در گروه مورد بلافاصله پس از دادن قرص نیتروگلیسیرین زیرزبانی، ماساژ به مدت پنج دقیقه انجام می‌گرفت اما در گروه شاهد هیچ مداخله دیگری انجام نمی‌شد، سپس پس از پنج دقیقه، میزان درد در گروه مورد و شاهد مجددا اندازه‌گیری می‌شد.


بررسی میزان آگاهی و نگرش خانواده‌ی بیماران مبتلا به اختلالات روانی مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی ابن سینا مشهد در زمینه درمان با الکتروشو
جهت تعیین میزان تاثیر ماساژ، تفاوت نمره میزان درد بعد و قبل از مداخله محسابه گردید.


بررسی ارتباط بین نحوه ی رفتارهای آموزشی اساتید بالینی با اضطراب دانشجویان از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده‌ های پرستاری و مامایی دانشگ
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی، کای اسکوئر، فیشر و کوکران هستفاده شد.


مقایسه تاثیر دو روش ارزشیابی به روش عملی با ساختار عینی و روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در سال 86-1
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که درد قفسه ناشی از اونژین صدری در افرادی که ماساژ و قرص نیتروگلیسیرین زیرزبانی دریافت کرده بودند، نسبت به افرادی که فقط قرص نیتروگلیسیرین زیرزبانی گرفته بودند، کاهش بیشتری داشته هست .

در پایان کاربرد نتایج این پژوهش در حیطه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی بیان شده و برپايه یافته‌های این پژوهش ، پیشنهاداتی ارائه گردیده هست .
88 out of 100 based on 78 user ratings 1078 reviews

بررسی تاثیر طول مدت استراحت مطلق بر میزان بروز عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی در بیماران بستری در بخشهای پست آنژیوگرافی مراکز درمانی شهر رشت د
بررسی تاثیر رایحه ایزوپروپیل الکل بر شدت تهوع حین و پس از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی در بیماران بستری در مرکز آموزشی -درمانی الزهرا (س) رشت سا
بررسی ویژگی‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی شیرخواران مبتلا به عفونت های حاد تنفسی در مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1384-1383
بررسی ارتباط شیوه زندگی و کیفیت خواب سالمندان مراجعه کننده به کانون های بازنشستگان شهر رشت در سال 86-1385
بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با برخی از عوامل فردی و روانی-اجتماعی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 1383
بررسی مقایسه‌ای دیدگاه دانشجویان و پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد نقش پرسنل پرستاری در آموزش بالینی د
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*