بررسی نظرات سالمندان در مورد نگهداری آنان در سرای سالمندان دولتی شهید هاشمی‌نژاد شهر تهران در سال 1376


بررسی نظرات سالمندان در مورد نگهداری آنان در سرای سالمندان دولتی شهید هاشمی‌نژاد شهر تهران در سال 1376
این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی هست که در اون نظرات سالمندان در مورد علل نگهداری اونان در سرای سالمندان دولتی شهر شهرستان تهران مورد بررسی برنامه گرفته هست .


تبیین پدیدارشناسی حقوق بیمار
نمونه این پژوهش را 156 نفر از سالمندان مجتمع شهید هاشمی‌نژاد شهرستان تهران تشکیل می‌دهند.


بررسی عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبی بیمارشان و ارتباط آن با آگاهی آنان در این زمینه در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته هستفاده شد، که شامل دو بخش هست ، بخش اول شامل 17 مورد ویژگیهای فردی و بخش دوم حاوی 12 عبارت در مورد علت اقامت در سرای سالمندان می‌باشد که بخش دوم بر پايه مقیاس سه درجه‌ای لیکرت (کاملا بی‌اثر، نسبتا موثر و کاملا موثر) تنظیم شده هست .


بررسی مقایسه ای میزان عزت نفس بیماران زن و مرد مبتلا به سرطان بستری در بخش های آنکولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383
اطلاعات در یک نوبت از طریق مصاحبه جمع‌آوری شد.


بررسی ارتباط عوامل فیزیکی و روانی - شغلی با کمر درد در کادر پرستاری بیمارستان‌های شهر آمل
جهت تعیین روایی از روایی محتوی هستفاده شد که روایی سوالات بین 0/92 تا 1 بود و روایی کل پرسشنامه 93/8 % بود.


بررسی ارتباط سبک زندگی و شاخص توده بدنی در جوانان شهر کرمان در سال 1386
برای تعیین پایایی از آزمون مجدد هستفاده شد و ضریب کاپای اطلاعات بدست آمده حداقل 0/68 تا حداکثر 1 بدست آمد.


بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به صرع سن مدرسه مراجعه کننده به انجمن صرع ایران 1386
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی و همچنین آزمون کای دو، تی تست ، اونالیز واریانس یک طرفه، کروسکالوالیس و فیشر هستفاده شد.


مقایسه تاثیر بکارگیری آماده سازی روده به روش متداول و روش استفاده از سدیم فسفات خوراکی (فلیت فسفو-سودا) بر میزان پذیرش و میزان پاکسازی روده ب
نتایج نشان می‌دهد که اکثر سالمندان مذکر، مجرد، بی‌سواد، کارگر ساده و از کار افتاده، بدون هیچ گونه منبع درآمد، بدون فرزند و زیر 70 سال هستند.


بررسی عوامل موثر بر اضطراب خانواده ی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه در مراکز آموزشی-درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان س
همچنین دولت منبع تامین هزینه اکثر اونان هست و کسی برای نگهداری از اونان وجود ندارد.

همچنین نتایج نشان می‌دهند که به ترتیب بیشترین % سالمندان یعنی 64/1 % فقر مادی خانواده، 46/8 % اختلالات حرکتی و ضعف عضلانی، 34 % نداشتن عضو نزدیک خانواده برای نگهداری و 27/6 % نداشتن فرزند را عامل موثر بر اقامت خود در سرای سالمندان معرفی نموده‌اند.
76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews

بررسی ارتباط بین الگوهی شیردهی با وزن کودکان پیش دبستانی شهر ساری سال 84-1383
مقایسه مشکلات رفتاری کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی کودکان شهر رشت با همسالان سالم در سال 85-1384
بررسی نحوه مراقبتهای بهداشتی ارائه شده به کودکان زیر یکسال در مراکز بهداشتی شهری رشت سال 1384-1383
بررسی تاثیر تن آرامی هدایت شونده بر درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت شهر رشت در سال 85-1384
مقایسه سبک زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 2، با خواهر یا برادر غیر مبتلا در مراجعین به مراکز دیابت شهر همدان سال 1384
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی ایران و تهران،
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*