بررسی تاثیر آموزش بر چگونگی مصرف داروهای قلبی تجویز شده در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی شهر ته

بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد کارکنان پرستاری و دانشجویان پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به اصول پرونده نویسی ب
بررسی تاثیر مدل همکاری آموزش بالینی ‏‎(CTA)‎‏ در کیفیت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات سرپایی و بستری در کشور
بررسی ساختار، سازوکارها و عملکرد امور مددکاری در سپاه پاسداران
بررسی میزان اخذ تاریخچه سلامتی از بیماران بستری توسط کارشناسان پرستاری شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانها
اندازه گیری میزان مراقبتهای بالینی مستقیم و غیرمستقیم پرستاری از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای تابع علوم پزشکی شهر سمنان در س
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر آموزش بر چگونگی مصرف داروهای قلبی تجویز شده در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی شهر ته
این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی هست که به منظور بررسی تاثیر آموزش بر چگونگی مصرف داروهای قلبی تجویز شده در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد صورت گرفته هست .


بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزش شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
در این پژوهش تعداد 50 بیمار (25 تحقیق، 25 شاهد) مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.


بررسی رفتار بیماران در اولین سطح تماس-کاشان 1381
طریق گزینش نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی بوده و از میان بیماران واجد شرایطی که به طور سرپائی به درمانگاه قلب بیمارستان شهید رجائی شهر شهرستان تهران مراجعه نموده بودند انتخاب شدند.


بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد (کارکنان پرستاری و دانشجویان پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به اصول پرونده نویسی ب
لوازم گردآوری داده‌ها در این بررسی پرسشنامه بوده هست .


بررسی میزان رضایت شغلی در کادر پرستاری مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی سراسر کشور سال 1380
در این پرسشنامه ابتدا 4 سئوال در رابطه با مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش (شامل: سن، میزان تحصیلات ، طول مدت بیماری، مقدار و تعداد داروی مصرفی) و سپس تعداد 20 سئوال در مورد چگونگی مصرف داروهای قلبی مطرح گردیده هست .


مطالعه میزان رضامندی بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران سال 1380
یافته‌های پژوهش در 9 جدول بصورت توزیع فراوانی مطلق و نسبی تنظیم شده هست .


بررسی میزان رضایتمندی بیماران از وضعیت پرسنل، فضای فیزیکی و خدمات ارایه شده در بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه، 1384
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و هستنباطی (آزمون تی، تی زوج و مک نیمار) هستفاده شده هست .


بررسی رشد جسمانی در 100 بیمار 2تا 18 ساله مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در مشهد
یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشترین % واحدهای مورد پژوهش در گروه تحقیق در سنین 40-49 سال و در گروه شاهد در سنین 50-59 سال برنامه داشتند.


بررسی شیوع، انگیزه‌های مصرف و دلایل ترک سیگار در بین پرستاران شاغل در برخی از بیمارستان‌های دولتی شهرهای ساری و قائمشهر در سال 1384
همچنین بیشترین % واحدهای مورد پژوهش در گروه تحقیق دارای تحصیلات دیپلم بودند.

بعلاوه بیشترین % واحدهای مورد پژوهش در گروه تحقیق کمتر از 2 سال و در گروه شاهد بیشتر از 2 سال از طول مدت بیماری اونها می‌گذشته هست .

همچنین اکثریت واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه قرص نیتروگلیسرین زیرزبانی را در صورت داشتن درد، قرص آیزوردیل 10 میلی‌گرم 3 بار در روز، پروپرانولول 20 میلی‌گرم 3 بار در روز، و کپسول آدالات 10 میلی‌گرم 3 بار در روز مصرف می‌کردند.

در بررسی نحوه عملکرد واحدهای مورد پژوهش قبل از آموزش ، نتایج آماری بدست آمده نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه نحوه عملکرد صحیحی در مورد چگونگی مصرف داروهای قلبی قبل از وقت آموزش نداشتند در حالیکه سپس گذشت موعد مقرر از انجام پیش آزمون و برگزاری برنامه آموزشی برای گروه تحقیق، یافته‌ها نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در گروه تحقیق نحوه عملکرد صحیحی در مورد چگونگی مصرف داروهای قلبی سپس وقت آموزش داشتند.

همچنین یافته‌ها نمایانگر اون هست که در گروه تحقیق در سنین مختلف ، در کلیه رده‌های تحصیلی با طول مدت‌های مختلف ابتلا به بیماری و با دسته‌های دارویی مختلف (از نظر مقدار و تعداد دفعات مصرف داروی قلبی) و عملکرد بیماران در مورد چگونگی مصرف داروهای قلبی، آموزش بر نحوه عملکرد بیماران تاثیر داشته هست .

بطوری که میانگین نمرات سپس آموزش به مراتب بیشتر از قبل از آموزش بوده هست .

همچنین تی زوج محاسبه شده نیز نشان داد که بین میانگین نمرات قبل از آموزش و سپس آموزش اختلاف معنی‌داری وجود دارد (P < 0/05).

در حالی که در گروه شاهد این اختلاف معنی‌دار نبوده هست .

به منظور تعیین اختلاف بین دو گروه تحقیق و شاهد از نظر میزان تغییرات از آزمون مک نیمار هستفاده شد که نشان داد بین دو گروه تحقیق و شاهد اختلاف معنی‌داری وجود دارد (P < 0/05)، که نشانگر اون هست که آموزش بر نحوه عملکرد بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در خصوص چگونگی مصرف داروهای قلبی موثر هست .

بر مبنای یافته‌های این پژوهش پیشنهاد برای کاربرد یافته‌ها و انجام پژوهشهای بعدی بعمل آمد.
88 out of 100 based on 68 user ratings 568 reviews

بررسی مقایسه یی عوامل استرس زا و راه های مقابله با آن در بین پرستاران بخش های ویژه و عمومی شاغل در برخی از بیمارستان های دولتی شهر ساری در سال
بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به نقش‌های مختلف پرستار
ارزیابی ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک استان فارس‏‎[در سال]‎‏1381
بررسی مشخصات جسمی و خانوادگی کودکان عقب مانده ذهنی شهر یزد
طراحی و ساخت دستگاه بالابر بیمار
بررسی عوامل استرس‌زا در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی حضرت زینب (س ) آمل
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*