ارزشیابی عملکرد بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای شمیرانات در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری در سال 1367

بررسی طول اقامت بیماران و علل افزایش غیرضروری آن در بیمارستانهای امام حسین (ع) و آیت الله کاشانی و مهر سال 1375
بررسی علل گرایش به انصراف از رشته پرستاری در دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های آزاد اسلامی و علوم پزشکی کردستان
بررسی رابطه سبک های اسنادی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی
مقایسه نظرات دانشجویان، مربیان و پرسنل پرستاری و مامایی در مورد آموزش بالینی و ارائه پیشنهادات کاربردی
بررسی سبک های شناختی دانشجویان سال آخر پرستاری استان خراسان و تاثیر آن بر موفقیت تحصیلی
بررسی میزان احترام به محدوده قلمرو بیماران بستری در بیمارستان های سبزوار
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

ارزشیابی عملکرد بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای شمیرانات در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری در سال 1367
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی همبستگی می‌باشد که جهت دستیابی به هدف کلی، ارزشیابی عملکرد بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای شمیرانات در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری در سال 1367، انجام شده هست .


بررسی تاثیر روش تزریق عضلانی ‏‎Z‎‏ بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به بخش تزریقات بیمارستان حشمتیه
به منظور دسترسی به اهداف کلی و جزئی تحقیق، پژوهشگر پس از مطالعه متون علمی، لوازم جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز را در چهار بخش‌پذیری، آموزش ، ارجاع و پیگیری تهیه نمود.


درد و ناراحتی بیماران سالمند بخش مراقبت ویژه مقایسه تجارت درد بیماران با ارزیابی پرستاران از این تجارت در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه عل
سپس تعداد 15 نفر از بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای شمیرانات به عنوان نمونه انتخاب و طی 4 روز متوالی در محل خانه‌های بهداشت ، هر یک از بهورزان و نحوهء فعالیت اونان مشاهده شد و فرم اطلاعاتی برای هر کدام از واحدها تکمیل و جمع‌آوری گردید.


بررسی رضایت گیرندگان خدمات از بخشهای بستری، رادیولوژی، آزمایشگاه، پذیرش و ترخیص مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها تابعه دانشگاه علوم پزشک
پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر حاصل شد: در بخش‌پذیری: 7 % واحدها دارای عملکرد ضعیف ، 53 % عملکرد خوب و 40 % دارای عملکرد متوسط بوده‌اند.


بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرایند مدیریت از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
در بخش آموزش : 80 % واحدها عملکرد ضعیف و 20 % عملکرد متوسط داشته‌اند.


نحوه استفاده از تحقیق موانع و تسهیل کننده های آن در بین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی تبریز سال 1380
هیچیک عملکرد خوب نداشتند.


بررسی نظرات مدیران پرستاری از عملکرد فارغ التحصیلان رشته پرستاری
در بخش ارجاع: 86/7 % واحدها عملکرد خوب و 13/3 % اونها عملکرد متوسط داشته‌اند.


بررسی نظرات بیماران مبتدی در مورد تهاجم به قلمرو و فضای شخصیت‌شان در بیمارستانهای آموزشی
هیچیک عملکرد ضعیف نداشته‌اند.


اتانازی ( مرگ شیرین )
در بخش پیگیری: 80 % واحدها عملکرد خوب و 20 % عملکرد متوسط داشتند.

هیچیک عملکرد ضعیف نداشتند.

در رابطه با ارتباط بین مشخصات فردی و اجتماعی بهورزان مورد بررسی و نحوهء عملکرد اونها در چهار بخش فوق، که یکی از اهداف جزیی پژوهش هست ، ارتباط معنی‌داری توسط آزمون ویلکاکسون بدست نیامد.

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن جهت بررسی وجود همبستگی بین بخشهای نمرات کسب شده توسط بهورزان انجام شد که در قسمت پذیرش و آموزش ، ضریب همبستگی rs 0/5179 و p < 0/05 بدست آمد و در بقیه موارد یعنی همبستگی بین بخش پذیرش و ارجاع، پذیرش و پیگیری، آموزش و ارجاع، آموزش و پیگیری و پیگیری و ارجاع، ضریب همبستگی اسپیرمن بین 0-1 بدست آمد اما مقدار p معنی‌دار نبود.

بطور کلی 94 % واحدهای پژوهش عملکرد متوسط داشته‌اند و در بخش آموزش 80 % اونها عملکرد ضعیف نشان داده‌اند و هیچیک از واحدها دارای عملکرد خوب در این قسمت نبوده‌اند.

بنابر نتایج فوق، بین مشخصات فردی اجتماعی بهورزان مورد بررسی و نحوهء عملکرد اونها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

نحوه عملکرد واحدهای پژوهش در رابطه با آموزش مادران باردار نشاندهنده اون هست که وضعیت ارائه خدمات در این بخش مطلوب نبوده و نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد.
70 out of 100 based on 50 user ratings 1150 reviews

بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری از بیماران دارای کشش بستری ارتوپدی در بیمارستان مباشر کاشانی
ارزیابی برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری از نظر فارغ التحصیلان و دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری سمنان
اندازه گیری میزان مراقبتهای بالینی مستقیم و غیر مستقیم پرستاران از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای تابع علوم پزشکی شهر سمنان در
بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد کارکنان پرستاری و دانشجویان پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به اصول پرونده نویسی ب
بررسی تاثیر مدل همکاری آموزش بالینی ‏‎(CTA)‎‏ در کیفیت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*