بررسی و مقایسه میزان افسردگی زنای که خود مشکل ناباروری دارند با زنانی که همسرانشان مشکل ناباروری دارند در مراجعه‌کنندگان به مراکز ناباروری

مقایسه نتایج حاصل از تغذیه خوراکی زود هنگام در بیماران آپاندکتومی شده با گروه شاهد
بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه نقش ها و فعالیت پرستاران در سال 1379
بررسی نظرات والدین، پزشکان و پرستاران بخش مراقبتهای ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک در یکی از بیمارستانهای اطفال دانشگاه
مقایسه علل انتخاب و ادامه رشته پرستاری در دانشجویان سالهای 4-1 پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران
بررسی دیدگاههای مربیان و دانشجویان رشته پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در بخشهای تخصصی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین - سال 1379
بررسی مقایسه ای میزان آگاهی، نگرش و نحوه عملکرد پرستاران و پزشکان از مراقبت بیماران رو به مرگ و خانواده هایشان در بیمارستانهای آموزشی دانشگ
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی و مقایسه میزان افسردگی زنای که خود مشکل ناباروری دارند با زنانی که همسرانشان مشکل ناباروری دارند در مراجعه‌کنندگان به مراکز ناباروری
این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای هست که به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی در زنانی که خود مشکل ناباروری دارند با زنانی که همسرانشان ناباروری دارند در مراکز ناباروری دولتی سطح کشور انجام گرفته هست .


بررسی ارتباط وضعیت لگن باپوسچرستون فقرات کمردرد دانشجویان سالم دختر
در این پژوهش مجموعا 100 نفر شرکت کردند (60 نفر زنانی که خود مشکل ناباروری داشتند و 40 نفر از زنانی که همسرانشان مشکل ناباروری داشتند).


بررسی و مقایسه تاثیر اشعه ماورای بنفش و محلول سایدکس در کاهش آلودگی اطاق عمل
برای انتخاب نمونه‌ها به مدت یک هفته در هر مرکز (جمعا سه هفته در سه مرکز) تمام افراد مراجعه‌نماينده داوطلب واجد شرایط، مورد پژوهش برنامه گرفتند.


بررسی تاثیر انحراف فکر بر شدت درد در کودکان بستری در حین پانسمان سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 79-1378
لوازم گردآوری داده‌ها در این پژوهش ، پرسشنامه‌ای در دو قسمت و حاوی 36 سئوال بسته بوده هست ، که در قسمت اول، 15 سئوال مربوط به مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش شامل: تعداد دفعات مراجعه، سن، سن همسر، تحصیلات ، تحصیلات همسر، وضعیت اشتغال، شغل همسر، طول مدت ازدواج، طول مدت آگاهی از مشکل، سابقه یا عدم سابقه حاملگی ناموفق (و در صورت داشتن سابقه حاملگی ناموفق، دفعات ، حداکثر مدت و چگونگی وقوع حاملگی)، نسبت تمایل به فرزند در زن و شوهر، و امید به موفقیت درمان مطرح شده بود، و قسمت دوم شامل پرسشنامه افسردگی بک با 21 سئوال بوده هست .


بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی گناباد در مورد مصرف پنی سیلین ها در درمان بیماران
یافته‌های این پژوهش در 31 جدول و دو نمودار تدوین و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از آمار توصیفی و هستنباطی هستفاده گردیده هست .


بررسی و مقایسه هیستولوژیک کاربرد چسب بافتی (هیستوآکریل بلو) و نخ بخیه در ترمیم زخمهای جراحی لثه ای خرگوش
در رابطه با فرضیهء پژوهش (میزان افسردگی در زنانی که خود مشکل ناباروری دارند با میزان افسردگی زنانی که همسرانشان مشکل ناباروری دارند، متفاوت هست) نتایج با بکارگیری آزمون تی نشان داد که میزان افسردگی دو گروه با اطمینان بیش از 99/7 % متفاوت هست .


بررسی چگونگی ارائه مراقبتهای حرفه ای از دیدگاه مددجویان در بخشهای بعد از زایمان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در
بدین معنی که میزان افسردگی زنانی که خود مشکل ناباروری داشته‌اند، بیش از میزان افسردگی زنانی هست که همسرانشان مشکل ناباروری داشته‌اند.


وضعیت استفاده از تحقیق، موانع و تسهیل کننده های آن در بین پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی تبریز سال 80
همچنین نتایج بدست آمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری "زد"، آزمون آماری کای دو، و آزمون تی، در رابطه با بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک و میزان افسردگی در دو گروه نشان داده هست ، در گروه زنانی که خود مشکل ناباروری داشتند بین میزان افسردگی و مدت ازدواج و بین میزان افسردگی و طول مدت آگاهی از مشکل همبستگی معنی‌دار وجود داشته، و در بقیه موارد همبستگی و ارتباط معنی‌داری دیده نشده هست .


رفتارهای کمک خواهی مادران دارای کودک شیرخوار 4 و 5 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی تبریز، سال 81-8082 out of 100 based on 82 user ratings 532 reviews

بررسی کارآئی فراتئوری تغییر در ترک سیگار دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز با مداخله پرستاری
درد و ناراحتی بیماران سالمند بخش مراقبت ویژه، مقایسه تجارب بیماران و ارزیابی پرستاران از این تجارب
تعیین میزان شیوع کمردرد در کادر پرستاری و مامایی در بیمارستانهای غرب مازندران 1378
بررسی تاثیر آماده سازی پیش از بستری، بر کودکان (6-4 ساله ) از بیمارستان
بررسی طول اقامت بیماران و علل افزایش غیرضروری آن در بیمارستانهای امام حسین (ع) و آیت الله کاشانی و مهر سال 1375
بررسی علل گرایش به انصراف از رشته پرستاری در دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های آزاد اسلامی و علوم پزشکی کردستان
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*