بررسی و تعیین نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران بستری

بررسی میزان دانش برخی از احکام نماز بیمار در میان دانشجویان پرستاری و مامائی دانشکده‌های دولتی استان فارس
بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرآیند مدیریت از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
بررسی نظرات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد میزان بکارگیری وظایف مدیریت توسط پرستاران
بررسی نیازهای مددکاری بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمان دانشگاهی
بررسی آگاهی پرسنل پرستاری بخشهای ویژه در مورد مراقبتهای ویژه قلبی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی رضایتمندی کارآموزان، کارورزان بالینی رشته پزشکی از آموزش بخشها، اورژانس ، مراکز سرپایی داخل بیمارستان و مراکز سرپایی درون جامعه دانش
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی و تعیین نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران بستری
این پژوهش یک مطالعه موردی هست که به منظور بررسی و تعیین نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهر شهرستان تهران نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران بستری در بیمارستان انجام شده هست .


بررسی میزان رضایت بیماران بستری از خدمات پزشکی و پرستاری در بخشهای منتخب بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی کاشان
در این پژوهش تعداد 120 پرستار شاغل در بخش‌های غیراختصاصی بیمارستانهای عمومی دانشگاههای علوم پزشکی شهر شهرستان تهران شرکت داشته‌اند.


بررسی میزان و منابع استرس در دانشجویان دانشکده‌های پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل دو گروه سئوال تنظیم گردیده هست که سئوالهای گروه اول مربوط به مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و سئوالهای گروه دوم در رابطه با تعیین نگرش اونان نسبت به ارائه مراقبت‌های جسمی به بیماران می‌باشند.


بررسی رعایت اصول گزارش‌نویسی در گزارشات پرستاری موجود در پرونده‌های پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان تابستان 78
یافته‌های این پژوهش در 14 جدول و یک نمودار جمع‌آوری گردیده هست و جهت دستیابی به نگرش واحدهای مورد پژوهش از آمار توصیفی - هستنباطی و برای بررسی تاثیر متغیرهائی چون سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات بر نگرش اونان از آزمون‌های آماری کای دو، تی، و ضریب همبستگی پیرسون و چوپروف هستفاده گردید.


مطالعه نگرش دانشجویان رشته‌های مختلف (غیرپزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به رشته پرستاری
نتایج پژوهش بیانگر اون هست که بیشترین % واحدهای مورد پژوهش (50 %) دارای نگرش مثبت نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران بوده‌اند و کمترین % اونها (8/33 %) در این مورد نگرش منفی داشته‌اند.


بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و اضطراب قبل از عمل حراجی
همچنین (41/67 %) از واحدهای مورد پژوهش نسبت به ارائه مراقبت‌های جسمی به بیماران نگرش بی‌نظر داشته‌اند.


بررسی استرس دوران بارداری زنان شاغل و ارتباط آن با نوع زایمان آپگار و وزن نوزاد در بیمارستانها مختلف شهر تبریز-سال 77
همچنین نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از اون هست که بین سن و نگرش واحدهای مورد پژوهش نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران بستری همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد.


بررسی باورهای بهداشتی پرستاران نسبت به خودآزمائی پستان در مراکز درمانی شهر تبریز
بدین صورت که هر چه بر سن واحدهای مورد پژوهش اضافه کرده گشته هست نگرش اونان نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران مثبت‌تر گردیده هست .


بررسی تاثیر آموزش محافظت از خود در آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش سرطان یکی از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
همچنین واحدهای مورد پژوهش با مدرک تحصیلی بالاتر نگرش مثبت‌تری نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران داشته‌اند.

بعلاوه یافته‌های این پژوهش نشانگر اون هست که بین نگرش واحدهای مورد پژوهش نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران با وضعیت تاهل، داشتن فرزند، سابقه کار بالینی و نوع بخش محل فعالیت اونان هم‌بستگی معنی‌دار آماری وجود ندارد.
94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews

بررسی دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران بر اساس موازین شرعی
بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرآیند مدیریت از دیدگاه سطوح مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازند
ترجمه و ویرایش کتاب مواد زیان‌آور امدادگران فوریتهای پزشکی Hazardous Materials for EMs
مقایسه نتایج حاصل از تغذیه خوراکی زود هنگام در بیماران آپاندکتومی شده با گروه شاهد
بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه نقش ها و فعالیت پرستاران در سال 1379
بررسی نظرات والدین، پزشکان و پرستاران بخش مراقبتهای ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک در یکی از بیمارستانهای اطفال دانشگاه
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*