صفات مشخصه مادرانی که به نوزادان خویش شیر پستان می‌دهند و مادرانی که به نوزادان خویش شیر پستان نمی‌دهند

بررسی کارایی و تعیین فراوانی نسبی عوارض مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی نوع LD در تعویق قاعدگی زائرین حج
بررسی مزان فراوانی انواع و عوامل مساعدکننده سوختگی و عوارض ناشی از آن
بررسی کیفیت لامهای منفی سیتولوژی سرویکس گزارش شده از درمانگاههای بهداشتی درمانی دولتی استان اصفهان سال 1375
بررسی برخی عوامل موثر بر وزن‌گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و بالای صدک پنجاه منحنی رشد در مراکز بهداشتی درمانی
بررسی میزان پرفشاری خون کودکان 3-14 ساله تحت درمان با کشش و بستری در بخش‌های اورتوپدی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی استفاده از وضعیت‌های مختلف بدن به منظور کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی در بین بیماران داخلی و جراحی بیمارستان نور اصفهان
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

صفات مشخصه مادرانی که به نوزادان خویش شیر پستان می‌دهند و مادرانی که به نوزادان خویش شیر پستان نمی‌دهند
این پژوهش یک مطالعه توصیفی، تحلیلی بوده هست که به منظور مطالعه و ارزیابی صفات مشخصه مادرانی که به نوزادان خود شیر پستان می‌دهند و مادرانی که به نوزادان خود شیر پستان نمی‌دهند انجام شده هست .


بررسی وضعیت بهداشت روانی بانوان استان سمنان در سال 1377
در این پژوهش تعداد 60 مادر شرکت داشته‌اند (30 مادر که به نوزاد خود از شیر پستان می‌داده‌اند و 30 مادر که به نوزاد خود شیر پستان نمی‌دادند).


مقایسه محرکهای تنش‌زای محیط و اضطراب پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه با بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز زمستان 1372
گروه مورد پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.


بررسی صفات مشخصه افراد 11-25 سال اقدام‌کننده به خودکشی در بخشهای اتفاقات بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تابستان 1375
پرسشنامه جهت کسب داده‌ها در رابطه با صفات مشخصه این مادران در سه مورد زمینه‌های مشترک فردی، خانوادگی، اجتماعی به گروههای مورد بررسی ارائه شده و توسط دو گروه مادر به اون جواب داده شده هست .


بررسی سبکهای اداره تصدی سرپرستان در بخشهای بیمارستانهای آموزشی اصفهان از دیدگاه خودشان و پرستاران
یافته و نتایج این بررسی نشان داده هست که مادران شیرده از صفات مشخصه خاصی برخوردار بوده‌اند و همین طور مادران شیرنده نیز دارای صفات مشخصه خاصی بوده‌اند.


بررسی شدت و نوع اختلالات تولیدی (تلفظی) در کودکان کم‌شنوای متوسط و شدید مقطع دبستان اصفهان
نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از مادران هر دو گروه نمایانگر این مطلب بوده هست که زمینه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی مادران در تصمیم‌گیری اونها در ارتباط با شیر پستان دادن موثر بوده هست .


بررسی عوامل تنش‌زدایی پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
با هستناد به تجزیه و تحلیل آماری و کاربرد آزمونهای مناسب ، شناخت اولیه از مشخصه‌های این دو گروه مادران بدست آمده هست که می‌تواند تا حدودی بیانگر صفات مشخصه باشد که منجر به تغذیه نوزاد از شیر پستان و عدم تغذیه نوزاد از شیر پستان شده هست .


بررسی میزان بهره‌برداری از تختهای بیمارستانی سطوح پنجگانه خدمات درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان در سال 1377
(بر این پايه پیشنهادات جهت پژوهش‌های بعدی بیشتر در رابطه با چگونگی تاثیر مشخصه‌های فوق و همچنین امکان تاثیر سایر متغیرها متمرکز شده هست).


سنجش و آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستانهای نزاجا پیرامون بیماری ایدز در سطح تهران
برپايه این یافته‌ها پیشنهاداتی در مورد تاکید اهمیت شیر پستان جهت تغذیه نوزاد و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهشهائی که در آینده ممکن هست انجام شود داده شده هست که امید هست مورد توجه افراد مسئول و علاقمند برنامه گیرد.


نمایه ها:


76 out of 100 based on 46 user ratings 496 reviews

ارزیابی پنج مسواک دستی کودکان از نظر ساختمان ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک
اولویت‌های تحقیق در آموزش پرستاری
بررسی مشکلات پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه شیردهی به فرزندان شیرخوارشان
بررسی میزان اجرای شرح وظایف در کادر پرستاری شاغل در بخشهای چهارگانه آموزشی بیمارستانهای وابسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بررسی میزان دانش برخی از احکام نماز بیمار در میان دانشجویان پرستاری و مامائی دانشکده‌های دولتی استان فارس
بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرآیند مدیریت از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*