بررسی دلایل مراجعه زوجین جهت مشاوره به مراکز ژنتیک شهر تهران در سال 1373

بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش سطح اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی
بررسی میزان رضایت بیماران بستری از خدمات پزشکی - پرستاری در بخشهای منتخب بیماران وابسته به سازمان تامین اجتماعی
بررسی و مقایسه هیستولوژیک کاربرد چسب بافتی (هیستواکریل بلو) و نخ بخیه در ترمیم زخمهای جراحی لثه‌ای خرگوش
مقایسه تاثیر دو روش آموزش متداول و تلفیقی بر میزان یادگیری مهارت دادن دارو توسط دانشجویان سال اول پرستاری در آزمایشگاه فن 1373
بررسی اثرات هیپراکسیژناسیون و هیپرانفلاسیون قبل و بعد از عمل ساکشن داخل نای روی گازهای خون شریانی در بیماران بستری در بخش جراحی قلب بیمارست
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای موثر در آموزش بالینی مربیان دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س )
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی دلایل مراجعه زوجین جهت مشاوره به مراکز ژنتیک شهر تهران در سال 1373
پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی هست که به منظور "بررسی دلایل مراجعه زوجین جهت مشاوره به مراکز ژنتیک شهر شهرستان تهران در سال 1373 انجام پذیرفته هست .


بررسی تاثیر بازتوانیهای تنفسی بر عملکرد ریه مبتلایان به انسداد مزمن ریه مراجعه‌کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در این پژوهش تعداد 150 زوج به طور تصادفی از جامعه پژوهش کلینیکهای ژنتیک شهر شهرستان تهران انتخاب شدند، روش نمونه‌گیری از طریق تصادفی تدریجی و یک مرحله‌ای انجام شده هست ، لوازم گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر دو قسمت بوده بخش اول شامل 18 سئوال مربوط به ویژگیهای فردی واحدها، و بخش دوم شامل 20 سئوال مربوط به دلایل مراجعه زوجین جهت مشاوره به مراکز ژنتیک شهر شهرستان تهران بوده هست .


بررسی میزان آسیب به دستکش اعضاء گروه جراحی در اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
داده‌های گردآوری شده در قالب 46 جدول تهیه و تنظیم شده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی هستفاده گردیده، بنابراین پايه از جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار هستفاده شده هست .


بررسی میزان بروز آسپیراسیون خاموش ریه و مقایسه روشهای شناخت آن در ارتباط با بروز پنومونی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه جراحی اعصاب
در بررسی نتایج پژوهش در زمینه ویژگیهای فردی مشخص گردید که سن اکثریت واحدهای مورد پژوهش یعنی 34/7 % مردان زوجین بین 25 تا 29 سال و سن 36/7 % زنان زوجین مورد مطالعه بین 20-24 سال بوده هست ، اکثریت زوجین مورد مطالعه یعنی 36 % در حال ازدواج یا سال اول ازدواج بوده‌اند و بیشترین % واحدهای مورد پژوهش دارای تحصیلات متوسطه بوده‌اند، 59/3 % واحدهای مورد پژوهش با هم نسبت خویشاوندی درجه 3 یعنی پسر دائی و دخترعمه و ...


بررسی نتایج استفاده مجدد از سرنگهای مصرف انسولین در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به درمانگاه شهید مطهری شیراز
بوده‌اند.


بررسی ارتباط بین دیابت شیرین وابسته به انسولین و تغذیه با شیر مادر در کودکان کمتر از 15 سال مراجعه‌کننده به مرکز طبی کودکان تهران
در مورد شرایط کسب آگاهی جهت مشاوره نشان داد که 36 % مردان زوجین مورد مطالعه به سبب تشویق اقوام و 33/3 % زنان بواسطه مطالعه شخصی و توصیه پزشک معالج یا درمانگاه جهت مشاوره مراجعه کرده بودند و همین‌طور 25/3 % مردان و 21/3 % زنان از طریق کسب اطلاع از رسانه‌های گروهی در مورد اهمیت مشاوره ژنتیکی جهت مشاوره مراجعه کرده بودند.


بررسی تاثیر ارائه اطلاعات بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت ویژه قلب 1370
نتایج حاصل در رابطه با دومین هدف ویژه یعنی دلایل مراجعه زوجین جهت مشاوره نتایج بدست آمده به ترتیب اولویت 96/7 % به دلیل اطمینان داشتن از کودک سالم، 76/7 % به علت داشتن کودک معلول در خانواده، 39/3 % بعلت داشتن سابقه سقط خودبخود بوده هست .


بررسی تاثیر دو روش تزریق زیرجلدی هپارین از نظر وسعت کبودی ناشی از تزریق در بیماران دریافت کننده هپارین با مقدار کم 1372
همچنین یافته‌های در جداول نشان دادند که مرگ نوزاد بلافاصله پس از تولد، مرگ داخل رحمی، از دلایلی هست که زوجین را جهت مشاوره ژنتیک کشانده هست .


بررسی تاثیر هموفیلتراسیون بر بهبودی بیمارانی که در سه ماهه دوم و سوم سال 1373 در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرف
همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده هست که 10 % از زوجین به دلیل داشتن نسبت خویشاوندی درجه 3 و داشتن فرزند معلول در خانواده جهت مشاوره مراجعه کرده بودند.

یافته‌ها نشان داده‌اند که مشاوره ژنتیک قبل از بارداری و در وقت بارداری از اهمیت خاصی برخوردار هست .

لذا زوجین در حال ازدواج باید تشویق شوند که حتی قبل از تصمیم‌گیری قطعی جهت ازدواج به امر مهم مشاوره اقدام کرده و در صورت مثبت بودن جواب مشاوره و نداشتن مشکل به این امر مهم اقدام نمایند.

در پایان نتایج حاصل از این پژوهش در زمینه‌های مختلف مامائی مورد بحث و بررسی برنامه گرفته و به علاوه پیشنهاداتی جهت انجام پژوهشهای بعدی ارائه گردیده هست .
88 out of 100 based on 78 user ratings 1078 reviews

تعیین میزان پیروی بیماران مبتلا به فشار خون بالا از رژیم دارویی در مراکز بهداشتی درمانی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1373
بررسی مقایسه‌ای تاثیر استفاده از دو روش آموزش مبتنی بر مساله در سخنرانی بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری
بررسی نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان - سال 1375
بررسی کارایی و تعیین فراوانی نسبی عوارض مصرف قرصهای جلوگیری از حاملگی نوع LD در تعویق قاعدگی زائرین حج
بررسی مزان فراوانی انواع و عوامل مساعدکننده سوختگی و عوارض ناشی از آن
بررسی کیفیت لامهای منفی سیتولوژی سرویکس گزارش شده از درمانگاههای بهداشتی درمانی دولتی استان اصفهان سال 1375
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*