بررسی تاثیر کاهش وزن در پیشگیری اولیه از پرفشاری خون در زنان چاق شهر تهران، سال 1375

بررسی عادات رفتاری بیماران مبتلا به سرطان مری
بررسی مقایسه‌ای مشکلات روانی اجتماعی کارگران حادثه‌دیده ناشی از کار
بررسی میزان تنیدگی و شیوه‌های مقابله مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه‌کننده به مرکز توان‌بخشی سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه
بررسی روشهای متداول درمانی سرطان روده بزرگ در ارتباط به بقاء
بررسی تاثیر پوزیشن نیمه نشسته بر روی نتایج گازهای خون شریانی بیماران بستری در ICU بیمارستان مباشر همدان در سال 1376
بررسی تاثیر آموزش محافظت از خود در آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش‌های سرطان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1374
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر کاهش وزن در پیشگیری اولیه از پرفشاری خون در زنان چاق شهر تهران، سال 1375
این پژوهش مطالعه‌ای نیمه‌تجربی (Quasi Experimental) در دو گروه آزمون و شاهد به صورت قبل و بعد می‌باشد که به منظور تاثیر کاهش وزن در پیشگیری اولیه از پرفشاری خون در زنان چاق صورت گرفته هست .


بررسی تاثیر پوزیشن‌های مختلف بر نتایج گازهای خون شریانی و علائم حیاتی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در ICU جراحی قلب بیمارستا
در این پژوهش 76 نفر از معلمین چاق خانم سنین 25 الی 45 سال از طریق نمونه‌گیری، در مدارس چهار منطقه شمال، شرق، غرب و جنوب شهرستان تهران انتخاب شد و برپايه رضایت شخصی جهت شرکت در این مداخله به دو گروه آزمون (56 نفر) و گروه شاهد (20 نفر) تقسیم شدند.


غربالگری کم‌خونی فقر آهن در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان لار
ابزارهای مورد هستفاده جهت گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه (با هدف دستیابی به بررسی و شناخت وضعیت تغذیه نمونه‌های پژوهش در سه بخش مجزا می‌باشد، چک‌لیستی (در ضمیمه ب) جهت ثبت فشار خون و وزن افراد در پیگیریهای ماهانه، فشارسنج جیوه و گوشی معاینه جهت کنترل فشار خون، تراز و جهت کنترل وزن نمونه‌ها بوده هست .


ارزیابی تغییرات ریسک فاکتورهای قلبی، عروقی در پرسنل پرستاری نوبت کاری در بخش‌های ویژه
در مرحلهء بعد، برپايه بخش سوم پرسشنامه (یا جدول یادآمد خوراک 24 ساعته) اطلاعات لازم جهت تعیین مقدار کالری دریافتی روزانه از نمونه‌های مورد پژوهش بدست آمد، برپايه این اطلاعات روش کمتر خوردن مبتنی بر یک برنامهء غذایی مدون که شامل سه چهارم کالری دریافتی قبلی بوده به نمونه‌های پژوهش داده شد.


بررسی تغییرات فشار خون و نشانه‌های بالینی در بیماران تحت درمان با دستگاه سنگ‌شکن برون اندامی
لازم به ذکر هست که حدود 26 نفر از نمونه‌ها در حین پژوهش به دلیل عدم همکاری در برنامهء کاهش وزن، بارداری و یا فوت یکی از نزدیکان از نمونه‌ها حذف گردیدند.


برررسی تاثیر آموزش تکنیکهای آرامش عضلانی در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به نوروز
سپس اتمام پژوهش تجزیه و تحلیل آماری از طریق آزمون T هستفاده شد.


بررسی تاثیر دفعات ساکشن داخل تراشه پس از هیپراتلاسیون بر ریتم قلبی و میزان فشار خون اشباع اکسیژن و فشار نسبی گازها در خون شریانی بیماران تحت
براین پايه یافته‌ها نشان داده هست که برنامه کاهش وزن با P 0/000 سبب کاهش فشار خون سیستول و دیاستول در گروه مداخله گشته هست اما این اختلاف در گروه شاهد موجود نبوده هست .


مقایسه روشهای درمانی متداول در درمان بیماران سرطان روده بزرگ در رابطه با امید بقاء
هم‌چنین ارتباط بین B.M.I و فشار خون سیستول (r 0.17) و فشار خون دیاستول (r 0/06) در گروه مداخله نشان داده شد.


بررسی تاثیر کم‌خونی ناشی از فقر آهن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر نوجوان
نتایج حاصله نشان داد کاهش وزن در پیشگیری از پرفشاری خون اولیه موثر می‌باشد و پیشنهاد می‌گردد از این روش در سطحی گسترده به منظور پیشگیری در کل جامعه هستفاده گردد.
70 out of 100 based on 80 user ratings 580 reviews

بررسی چگونگی کاربرد فرآیند پرستاری و ارائه مراقبتها
بررسی مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی جانبازان قطع نخاعی مقیم شهرکهای مسکونی شهر تهران
بررسی مشکلات بهداشت جسمی در دوران بلوغ دانش‌آموزان دختر
بررسی میزان آگاهی و رفتار بهداشتی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان
بررسی مشخصات و عادات رفتاری بیماران سنگ ادراری سرپایی و مراجعه‌کننده به بخش ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در شش ماهه اول 1375
بررسی شیوع حاملگی‌های ناخواسته و عوامل مرتبط با آنها در زنان باردار
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*