بررسی تاثیر آرامسازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ش

بررسی کاربرد فرآیند پرستاری و ارائه مراقبتها
بررسی مشکلات بهداشت جسمی دوران بلوغ دانش‌آموزان دختر
مقایسه میزان عفونت زخمهای جراحی پاک و نیمه آلوده پس از شیو با دو روش کرم موبر و تیغ در بخشهای جراحی عمومی بیمارستان شهید فقیهی (1) و (2) شیراز
بررسی تاثیر آموزش تمرینات تمدد اعصاب بر فشار خون زنان مراجعه کننده به درمانگاه نیکوپوریزد - سال 68-69
بررسی تاثیر دو روش تزریق زیرجلدی هپارین از نظر وسعت کبودی ناشی از تزریق در بیماران دریافت کننده هپارین یا مقدار کم بستری در بخشهای داخلی و مر
بررسی تاثیر لمس بر رشد جسمی نوزادان کم وزن بستری در بخشهای نوزادان نارس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نیمه دوم سال 1370
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر آرامسازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ش
این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی از نوع کارآزمایی بالینی هست که به منظور بررسی تاثیر آرامسازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی کودکان سن مدرسه بستری در بخش جراحی بیمارستان انجام گردیده هست .


مقایسه فشار سیاهرگ مرکزی در دو وضعیت خوابیده به شیب (در زاویه صفر درجه) و در زاویه 45 درجه در بیماران بعد از جراحی قلب باز
تعداد کل نمونه 60 کودک سن 6-12 سال می‌باشد که در دو گروه 30 نفری مورد و شاهد برنامه گرفتند.


بررسی تاثیر آموزش تمرینات تمدد اعصاب بر فشارخون زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه نیکوپور یزد - سال 68-69
دو گروه از نظر متغیرهائی چون سن، جنس ، تعداد خواهر و برادر، چندمین فرزند خانواده بودن، واقف بودن به اینکه می‌خواهد عمل شود و تعداد روزهای بستری قبل از عمل همگون شدند.


بررسی تاثیر لمس درمانی در کاهش میزان کمر درد در زنان مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی - بیمارستان حافظ - شیراز
در ابتدای ورود به بخش ، سپس برقراری ارتباط مناسب ، اضطراب هر دو گروه با هستفاده از چک لیست مشاهده و برگه آزمون پی‌یری و لوازم کنترل علائم حیاتی اندازه‌گیری شد.


بررسی تاثیر دو روش تزریق زیر جلدی هپارین از نظر وسعت کبودی ناشی از تزریق در بیماران دریافت کننده هپارین با مقدار کم بستری در بخشهای داخلی و م
سپس برای گروه مورد سه جلسه آرامسازی به روش هدایت تصورات گذاشته شد.


بررسی و تشخیص عفونتهای ادراری در دختران مدارس ابتدایی شهر شیراز در سال 1370
در روز عمل مجددا اضطراب هر دو گروه مورد و شاهد اندازه‌گیری شد.


مقایسه فشار سیاهرنگ مرکزی در دو وضعیت خوابیده به پشت و در زاویه 45 درجه در بیماران بعد از جراحی قلب باز
نتایج حاصل از بررسی نشان می‌دهد که آرامسازی به روش هدایت تصورات توانسته هست میزان اضطراب کودکان را قبل از عمل جراحی کاهش دهد.


مقایسه رشد میکروارگانیسمهای ناشی از روش کشت از طریق بیوپسی با روش کشت موضعی از ناحیه صدمه دیده در بیماران بستری در بخشهای سوختگی وابسته به د


بررسی اثر هیپراکسیژناسیون و هیپراینفلاسیون قبل و بعد از ساکشن داخل نای بر روی گازهای خون شریانی بیمارستان بخش جراحی قلب باز


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews

بررسی سطح آگاهی کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان فارس در شهر شیراز در مورد بیماری ایدز
مقایسه محرکهای تنش‌زای محیط و اضطراب پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه با بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمستان 1373
بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از معتادین
مقایسه نظرات دانشجویان پرستاری و غیرپرستاری (گروه پیراپزشکی) نسبت به انتخاب پرستاری به عنوان یک شغل
بررسی شیوع دیابت در حامگلی در ضمن عوارض موثر در آن در سطح استان اصفهان در سال 1374
تهیه نرم‌افزار کامپیوتری مناسب جهت تشخیص شکم حاد و مقایسه آن با تشخیص بالینی
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*