بررسی توانایی خود مراقبتی بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان شماره 2 (شفا) کرمان سال 1373


بررسی توانایی خود مراقبتی بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان شماره 2 (شفا) کرمان سال 1373
ابن پژوهش یک مطالعه توصیفی هست که برای توانائی خود مراقبتی، بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان شماره 2 (شفا) دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1373 انجام شده هست .


خدمات پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت آموزشی در دانشکده‌های پرستاری و کادر خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پرستاری
در این پژوهش واحدهای مورد تحقیق 70 بیمار سکته مغزی بودند و از چک لیست تهیه شده توسط پژوهشگر برای جمع‌آوری اطلاعات هستفاده شد.


بررسی میزان آگاهی مادران از مایع درمانی خوراکی در درمان اسهال و تاثیر آن بر کاهش عوارض ناشی از اسهال در مراکز بهداشت وزارت بهداشت درمان و آمو
این لوازم شامل دو بخش متغیرهای دموگرافیک مربوط به ویژگیهای فردی و توانایی خود مراقبتی بود.


بررسی علل عدم اجرای اصول پرستاری آموخته شده در دوران اشتغال پس از فارغ‌التحصیل در بیمارستانهای بهداری و دانشگاه گیلان
یافته‌های این بررسی در 23 جدول خلاصه شده هست .


انگیزه انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد
آمار توصیفی و هستنباطی، برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


بررسی شیوع عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
برای ارزیابی تاثیر متغیرهای جنس ، سن، سطح تحصیلات ، مدت وقت بستری، دفعات بستری، وجود همراهی، اختلالات هوشیاری، حرکتی، حسی و ضعف عضلانی از آزمون کای اسکور هستفاده شد.


بررسی نیازهای آموزشی همسران جانبازان در مورد مراقبتهای جسمی از جانبازان و ارائه طرح آموزشی در این مورد
نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین % واحدهای مورد پژوهش مربوط به زنان، سنین 65 تا 79، اولین بار بستری، مدت وقت بستری کمتر از 10 روز، داشتن همراه، عدم اختلال هوشیاری، حسی، حرکتی و داشتن ضعف عضلانی می‌باشد.


ارزیابی میزان فیلتراسیون گلومرولی کلیوی در بیماران سوخته ضمن درمان با داروی آمینوگلیکوزیدها
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که توانایی خود مراقبتی واحدهای مورد پژوهش در سطح خوب (38/6 %) متوسط (32/8 %) و ضعیف (28/6 %) بوده هست .


بررسی اثرات سرعت تخلیه مثانه بر شاخصهای فیزیولوژیک (قلب و عروق) در مبتلایان احتباس حاد ادرار ، بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهرا
نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌دار آماری بین جنس ، سن، مدت وقت بستری، سطح تحصیلات ، ضعف عضلانی و دفعات بستری وجود ندارد، اما ارتباط معنی‌داری بین وجود همراهی و اختلالات هوشیاری و حسی، حرکتی موجود بود.

در پایان بر پايه نتایج پژوهش ، کاربرد یافته‌ها در پرستاری و پیشنهادات برای بررسی‌های بعدی ارائه گردیده هست .
70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews

بررسی تاثیر روشهای آراسازی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان مراجع کننده به بیمارستان امام خمینی تهرا
بررسی مشکلات جسمی ، روانی ، اجتماعی ، جانبازان قطع نخاعی مقیم شهرکهای مسکونی جانبازان شهر تهران
مقایسه روشهای متد اول درمانی در درمان بیمارانی سرطان روده بزرگ در رابطه با امید بقاء
بررسی کاربرد فرآیند پرستاری و ارائه مراقبتها
بررسی مشکلات بهداشت جسمی دوران بلوغ دانش‌آموزان دختر
مقایسه میزان عفونت زخمهای جراحی پاک و نیمه آلوده پس از شیو با دو روش کرم موبر و تیغ در بخشهای جراحی عمومی بیمارستان شهید فقیهی (1) و (2) شیراز
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*