بررسی اثر درمانی داروی هیدروکسی اوره آ در بالا بردن میزان هموگلوبین بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا و عوارض جانبی این دارو طی سالهای 1384-

بررسی تاثیر آرانسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب ، بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
اهمیت خدمات پرستاری
بررسی انگیزه‌های روانی انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد
خدمات پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت آموزشی در دانشکده‌های پرستاری و کادر خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پرستاری
بررسی میزان آگاهی مادران از مایع درمانی خوراکی در درمان اسهال و تاثیر آن بر کاهش عوارض ناشی از اسهال در مراکز بهداشت وزارت بهداشت درمان و آمو
بررسی علل عدم اجرای اصول پرستاری آموخته شده در دوران اشتغال پس از فارغ‌التحصیل در بیمارستانهای بهداری و دانشگاه گیلان
انگیزه انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد
بررسی شیوع عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی نیازهای آموزشی همسران جانبازان در مورد مراقبتهای جسمی از جانبازان و ارائه طرح آموزشی در این مورد
ارزیابی میزان فیلتراسیون گلومرولی کلیوی در بیماران سوخته ضمن درمان با داروی آمینوگلیکوزیدها
بررسی اثرات سرعت تخلیه مثانه بر شاخصهای فیزیولوژیک (قلب و عروق) در مبتلایان احتباس حاد ادرار ، بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهرا
بررسی تاثیر روشهای آراسازی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان مراجع کننده به بیمارستان امام خمینی تهرا
بررسی مشکلات جسمی ، روانی ، اجتماعی ، جانبازان قطع نخاعی مقیم شهرکهای مسکونی جانبازان شهر تهران
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*