بهره وری پرستاران بالین و ارائه مدل مناسب آن

بررسی تأثیر مهارت حل مسأله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی موثر مقیم مراکز شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کردستان 1383
بررسی تاثیر آماده سازی بر اضطراب و موفقیت درمان در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری فاطمیه شهر همدان سال
بررسی ‏‎تأ‎‏ثیر تکنیک های حفظ انرژی بر میزان خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
بررسی نظر دانشجویان سال آخر پرستاری در مورد سطح مهارتهای بالینی کسب شده در دوران تحصیل در دانشکده های پرستاری مامایی ایران، تهران، شهید بهش
فایده ارتباط موثر با بیمار
راهنمای روش صحیح برگردان قلب و ریه به زندگی دوباره و توجه به نکات مهم آن
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری از بیماران تحت تهویه دهنده های مکانیکی در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر رشت ، سال 1377
مفاهیم پرستاری
طراحی و ارزیابی مدل عملکرد اخلاقی پرستاران
عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران
پرستاری و پژوهش
بررسی تاثیر آرانسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب ، بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
اهمیت خدمات پرستاری
بررسی انگیزه‌های روانی انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد
خدمات پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت آموزشی در دانشکده‌های پرستاری و کادر خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پرستاری
بررسی میزان آگاهی مادران از مایع درمانی خوراکی در درمان اسهال و تاثیر آن بر کاهش عوارض ناشی از اسهال در مراکز بهداشت وزارت بهداشت درمان و آمو
بررسی علل عدم اجرای اصول پرستاری آموخته شده در دوران اشتغال پس از فارغ‌التحصیل در بیمارستانهای بهداری و دانشگاه گیلان
انگیزه انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد
بررسی شیوع عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*