مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان پرستاری در مورد عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در بخش‌های جراحی عمومی بیمارستانهای وابسته به دانش

بررسی تأثیر سازماندهی کمیته رایزنان پرستای بر میزان صلاحیت عملکرد پرستاران تازه کار
بررسی تأثیر مهارت حل مسأله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی موثر مقیم مراکز شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کردستان 1383
بررسی تاثیر آماده سازی بر اضطراب و موفقیت درمان در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری فاطمیه شهر همدان سال
بررسی ‏‎تأ‎‏ثیر تکنیک های حفظ انرژی بر میزان خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
بررسی نظر دانشجویان سال آخر پرستاری در مورد سطح مهارتهای بالینی کسب شده در دوران تحصیل در دانشکده های پرستاری مامایی ایران، تهران، شهید بهش
فایده ارتباط موثر با بیمار
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان پرستاری در مورد عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در بخش‌های جراحی عمومی بیمارستانهای وابسته به دانش
این پژوهش ، یک مطالعه توصیفی و مقایسه‌ای هست که به منظور بررسی و مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان پرستاری در مورد شرایط موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در بخش‌های جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی سال 1374 انجام گرفته هست .


راهنمای روش صحیح برگردان قلب و ریه به زندگی دوباره و توجه به نکات مهم آن
در این پژوهش نظرات 39 مربی و 100 دانشجو مورد بررسی برنامه گرفت که با مشخصات واحدهای مورد پژوهش ، گروه مربیان همه جامعه مورد پژوهش را شامل می‌شود و در گروه دانشجویان روش نمونه‌گیری تصادفی بود که از بین دانشجویان پرستاری که در نیم سال اول یا دوم سال تحصیلی 73-74 در بخش جراحی کارآموزی داشته‌اند انتخاب شدند.


مراقبت درمانی برای همه
جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه هستفاده شد که شامل اطلاعات دموگرافیک در هر دو گروه بود و سئوالات پرسشنامه با توجه به اهداف پژوهش تنظیم شده بود که شامل 45 سئوال بود که توسط هر دو گروه جواب داده شد.


بررسی نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری از بیماران تحت تهویه دهنده های مکانیکی در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر رشت ، سال 1377
داده‌های جمع‌آوری شده در 48 جدول خلاصه گردید که جهت بررسی‌های آماری از آزمون X2 هستفاده شد.


مفاهیم پرستاری
تجزیه و تحلیل آماری در کل نشان داد که (57/8 %) موارد همبستگی معنی‌دار آماری وجود داشت و در (42/2 %) موارد همبستگی معنی‌دار دیده نشد.


طراحی و ارزیابی مدل عملکرد اخلاقی پرستاران
بیشترین فراوانی در هر دو گروه معتقد بودند که میزان علاقه فراگیر به رشته تحصیلی می‌تواند به میزان خیلی زیاد در ارتقاء کیفیت آموزش بالینی تاثیر بگذارد.


عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران
همچنین بررسی یافته‌ها نشان می‌دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه به امکانات موجود در محیطهای بالینی جهت آموزش دانشجویان اهمیت داده و اونرا به میزان خیلی زیاد بر ارتقاء کیفیت آموزش بالینی موثر می‌دانستند.


پرستاری و پژوهش
اکثریت واحدهای مورد پژوهش در گروه دانشجویان برای ارتقاء کیفی آموزش بالینی مهارت مربی را جهت اجرای روشهای مراقبت از بیماران لازم می‌دانستند.


بررسی تاثیر آرانسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب ، بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
و همچنین اکثریت واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی ارزشیابی را مهم تلقی می‌کردند.

با در نظر گرفتن نتایج فوق پژوهشگر پیشنهاد می‌نماید که مسئولین آموزش پرستاری هر چه بیشتر به آموزش بالینی توجه نموده و جهت برطرف نمودن مشکلات در این راستا تلاش نمایند.
70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews

اهمیت خدمات پرستاری
بررسی انگیزه‌های روانی انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد
خدمات پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت آموزشی در دانشکده‌های پرستاری و کادر خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پرستاری
بررسی میزان آگاهی مادران از مایع درمانی خوراکی در درمان اسهال و تاثیر آن بر کاهش عوارض ناشی از اسهال در مراکز بهداشت وزارت بهداشت درمان و آمو
بررسی علل عدم اجرای اصول پرستاری آموخته شده در دوران اشتغال پس از فارغ‌التحصیل در بیمارستانهای بهداری و دانشگاه گیلان
انگیزه انتخاب رشته پرستاری جهت داوطلبان مرد
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*