بررسی تاثیر آموزش کودک به کودک در زمینه بهداشت فردی و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدائی جنوب شهر تهران

بررسی علائم ونشانه های بالینی دربیمار تحت درمان باامواج ضربه ای خارج ازبدن
بررسی مقایسه ای رشد کودکان با وزن کم هنگام تولد تغذیه شده با شیر مادر و غیر شیر مادر در سن 4ماهگی در شهرستان مشهد در سال 1373-1372
بررسی مقایسه ای افسردگی دانشجویان مقیم وغیر مقیم در خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی تهران
بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش برنامه آموزشی بر مشکلات و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده
بررسی همبستگیها در سری های زمانی داده های اقلیمی ایران به روش ‏‎DFA‎‏
بررسی نگرش و مزان بکارگیری روشهای پیشگیری از بارداری در دو سال اول پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر آموزش کودک به کودک در زمینه بهداشت فردی و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدائی جنوب شهر تهران
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی جهت بررسی تاثیر آموزش کودک به کودک در زمینه بهداشت فردی بر آگاهی و عملکرد دانش‌آموزان دبستانهای جنوب شهر شهرستان تهران هست .


بهینه سازی کاربرد پلیمرهای معدنی آلومینیوم (PACl) در حذف کدورت از آب و فاضلاب
جامعه پژوهش دانش‌آموزان کلاسهای سوم و پنجم مدارس ابتدایی، روزانه، دونوبته جنوب شهر شهرستان تهران بوده هست که تعداد 30 نفر دانش‌آموز کلاس پنجم و 150 نفر دانش‌آموز سوم بطور تصادفی از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند.


بررسی عوامل انگیزشی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
لوازم گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده هست که در سه بخش تنظیم یافته هست : بخش مشخصات فردی با 14 سوال باز و بسته، بخش سنجش آگاهی با 30 سوال 4 جوابی و صحیح و غلط و بخش عملکرد با 30 سوال که با هستفاده از مقیاس لیکرت تهیه شده هست .


بررسی ارتباط بین ویژگیهای سرطان و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه منتخب انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی
داده‌ها در دو مرحله قبل و بعد ز آموزش از واحدهای مورد پژوهش جمع‌آوری گردیده هست .


قسمت اول: تهیه کمپلکسهای مولکولی 1:2 مزوتترافنیل پورفیرینها با تری آلکیل سایلیل کلریدها و BF3؛ قسمت دوم: مشتقات تتراسولفوناتوفنیل پورفیریناتو
در مرحله اول واحدها قبل از آموزش پرسشنامه را تکمیل نمودند و سپس برنامه آموزشی به صورت سخنرانی و با هستفاده از جزوه آموزشی و چارت برگردان توسط پژوهشگر برای دانش‌آموزان کلاس پنجم (گروه اول) و سپس توسط دانش‌آموزان کلاس پنجم به دانش‌آموزان کلاس سوم (گروه دوم) اجرا گردید.


بررسی تاثیر آموزش به شیوه یادگیری بر اساس حل مشکل بر مهارتهای تفکر انتقادی، عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی، نگرش و رفتار دانشجویان کارشناسی پ
دو هفته بعد آزمون مجدد انجام گرفت و مجددا همان پرسشنامه توسط هر یک از واحدها تکمیل شد.


بررسی سرعت تزریق زیر جادی هپارین بر شدت درد و کبودی بعد از تزریق در بیماران بستری در بخش های ارتوپدی بیماریتان اختر شهر تهران
سپس تفاوت امتیاز قبل و سپس آموزش (تاثیر آموزش) در بخش آگاهی و عملکرد در گروه اول به دو دسته خوب و ضعیف و در گروه سوم به دو دسته ضعیف ، خوب و متوسط تقسیم شد.


بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر رفتارهای بهداشتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد 1383
تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد نیز به همین ترتیب در گروه اول به دو دسته کم و زیاد و در گروه دوم به سه دسته کم، متوسط و زیاد تقسیم گردید.


بررسی تاثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر پیشگیری از پنومونی شیرخواران در بیمارستانهای منتخب شهر تهران
در این تحقیق متغیرهای سن، جنس ، بعد خانوار، شغل پدر و مادر، زندگی با پدر و مادر معدل کل در سال تحصیلی گذشته، داشتن حمام و لوله کشی آبگرم در منزل، میزان علاقه به درس علوم، منبع اصلی کسب اطلاعات بهداشتی ووضعیت اقتصادی تحت کنترل برنامه گرفتند وارتباط هریک با آگاهی وعملکرد قبل از آموزش و نیز تاثیر آموزش بر آگاهی وعملکرد سنجیده شده هست .جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای آماری تی زوج،مجذور خی وفیشر هستفاده شده هست .

یافته های پژوهش در 79 جدول توزیع فراوانی مطلق ونسبی ارائه گردیده هست .

بطور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد آموزش موجب افزایش میزان آگاهی وبهبود عملکرد واحدهای مورد پژوهش گشته هست .در گروه دوم متغیرهای جنس و بعد خانوار با میزان آگاهی و متغیرهای سواد پدر، داشتن لوله‌کشی آبگرم در منزل و وضعیت اقتصادی با چگونگی عملکرد و همچنین تاثیر آموزش بر آگاهی با سن، شغل پدر، معدل سال تحصیلی گذشته، داشتن حمام در منزل و وضعیت اقتصادی و بالاخره تاثیر آموزش بر چگونگی عملکرد تنها با جنس رابطه معنی‌دار داشته هست .

سایر متغیرها نیز رابطه معنی‌داری با متغیرهای میزان آگاهی، چگونگی عملکرد، تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد گروه دوم رابطه معنی‌دار آماری وجود داشته و در گروه اول چنین رابطه‌ای یافت نشده هست .

در پایان بر پايه یافته‌های این پژوهش پیشنهادات جهت پژوهشهای بعدی ارائه و کاربرد نتایج در حیطه‌های مختلف پرستاری بیان شد.
94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews

بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر کرمان در مورد پیامدهای سوء مصرف مواد موثر بر روان(1381)
مقایسه نکات مورد توجه مادران نخست زا در هفته اول،‌ با مادران نخست زا در هفته ششم پس از زایمان، در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه عل
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش‌های روانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران سال 1382
بررسی فلیکر ولتاژ در مناطق صنعتی و راهکارهای جبران آن توسط عناصر‏‎FACTSو CUSTOM POWER‎‏
بررسی تاثیر بازی گروهی بر پنداشت از خود کودکان سن مدرسه مبتلا به لوسمی بستری در بیمارستان در سال 1382
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*