بررسی میزان احساس تنهایی در سالمندان تحت پوشش کانون بازنشستگان شهر کرمان

سنتز،بررسی طیفی و خواص مغناطیسی کمیلکس های دوهسته ای مس ‏‎(II)‎‏ با پل لیگاندی آلکوکسی
بررسی مقایسه ای تاثیر وضعیت‌های مختلف قرارگیری اندام‌های بیماران مبتلا به پرفشاری خون برمیزان فشارخون آنان در درمانگاه‌های داخلی بیمارس
بررسی میزان تاثیر سیر روی لیپیدهای سرم قندخون در بیماران دیابتی نوع بالغین ‏‎(NIDDM)‎‏
بررسی تصویر ذهنی زنان مبتلا به سرطان پستان پس از ماستکتومی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان‏‎‎‏های امام خمینی و امام حسین شهر تهران، سا
بررسی تأثیر بهینه سازی ابزار ازشیابی کارآموزی مدیریت بر مهارت‌های مدیریتی دانشجویان پرستاری
بررسی استفاده از خمیر جوهر زدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله در ترکیب CMPداخلی برای تولید کاغذ روزنامه
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی میزان احساس تنهایی در سالمندان تحت پوشش کانون بازنشستگان شهر کرمان
این پژوهش یک مطالعه توصیفی هست که با هدف بررسی میزان احساس تنهایی در سالمندان تحت پوشش کانون بازنشستگان شهر کرمان در سال 1373 انجام شده هست .


برسی تا ثیر آموزش رژیم غذای بیماران دیابتیک بر قند وچربی خون آنها دردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1382
در این بررسی 100 نفر سالمند عضو کانون بازنشستگان شهر کرمان شرکت داشته و جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته شامل سه بخش تنظیم گردید.


بررسی تاثیر آموزش به خانواده بیماران اسکیزوفرنیک در پیشگیری از عود علائم بیماری
بخش اول شامل سوالات دموگرافیک 10 سوال، بخش دوم سوالات مربوط به احساس سلامت 4 سوال و بخش سوم عبارت مربوط به احساس تنهایی می‌باشد 20 سوال.


بررسی دانش و نگرش آموزگاران مدارس ابتدایی شهر مشهد در مورد صرع کودکان سال 13
یافته‌های این پژوهش در 26 جدول تنظیم و جهت بررسی و تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و هستنباطی هستفاده شده هست .


بررسی تاثیرآموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاهای تخصصی شهر سنندج سال 1382
جهت تعیین ارتباط متغیرهای دموگرافیک و متغیر احساس تنهای از آزمون کامی اسکور هستفاده شده هست .


بررسی علائم ونشانه های بالینی دربیمار تحت درمان باامواج ضربه ای خارج ازبدن
نتایج پژوهش حاکی از اون هست که تمامی واحدهای مورد پژوهش درجاتی از احساس تنهایی را دارا می‌باشند.


بررسی مقایسه ای رشد کودکان با وزن کم هنگام تولد تغذیه شده با شیر مادر و غیر شیر مادر در سن 4ماهگی در شهرستان مشهد در سال 1373-1372
بطوریکه 48% از اونها احساس تنهایی خفیف ، 34 % احساس تنهایی شدید و 18% احساس تنهایی متوسط را داشته‌اند.


بررسی مقایسه ای افسردگی دانشجویان مقیم وغیر مقیم در خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی تهران
همچنین نتایج این پژوهش نشان داده هست که متغیرهای سن، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل، دارا بودن فرزند دختر، نحوه زندگی، دید و بازدید هفتگی، اشتغال بکار و داشتن احساس سلامت ارتباط معنی‌دار آماری با میزان احساس تنهایی واحدهای مورد مطالعه داشته و متغیرهای جنس ، تعداد فرزندان، دارا بودن فرزند پسر و هستفاده از عینک ارتباط معنی‌دار آماری با میزان احساس تنهایی واحدهای مورد مطالعه نداشته هست .


بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش برنامه آموزشی بر مشکلات و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده
در پایان بر پايه یافته‌های این پژوهش پیشنهاداتی جهت انجام تحقیقات دیگر در زمینه مربوط به پژوهش ارائه گردیده و نتایج این پژوهش در حیطه‌های مختلف پرستاری بیان شده هست .
88 out of 100 based on 88 user ratings 838 reviews

بررسی همبستگیها در سری های زمانی داده های اقلیمی ایران به روش ‏‎DFA‎‏
بررسی نگرش و مزان بکارگیری روشهای پیشگیری از بارداری در دو سال اول پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه
بهینه سازی کاربرد پلیمرهای معدنی آلومینیوم (PACl) در حذف کدورت از آب و فاضلاب
بررسی عوامل انگیزشی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی ارتباط بین ویژگیهای سرطان و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه منتخب انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی
قسمت اول: تهیه کمپلکسهای مولکولی 1:2 مزوتترافنیل پورفیرینها با تری آلکیل سایلیل کلریدها و BF3؛ قسمت دوم: مشتقات تتراسولفوناتوفنیل پورفیریناتو
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*