بررسی تاثیر مشاوره تلفنی بر تداوم درمان با اینترفرون و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن

تعیین همبستگی بین فرسودگی شغلی و سخت‌رویی در پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای ویژه آی.سی.یو در بیمارستانهای عمومی وابسته به دانشگاههای علوم
بررسی مقایسه‌ای تاثیر فتوتراپی و طب فشاری همراه با فتوتراپی بر میزان کاهش بیلی روبین خون نوزادان مبتلا به زردی فیزیولوژیک بستری در بیمارس
بررسی مقایسه‌ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان (13-18 ساله) تحت سرپرستی مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده در شهر تهران
بررسی ارتباط رفتارهای مراقبت از خود با مشکلات جسمی بیماران بعد از تعویض دریچه قلب در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران و
بررسی تاثیر آموزش والدینی بر نگرش تربیتی زوجهای در آستانه ازدواج مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی فرمانفرمایان شهر تهران در سال 1379
تعیین همبستگی عملکرد عاطفی ادارک شده از خانواده با ویژگیهای شخصیت دانش‌آموزان دختر 16 تا 18 سال
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی مقایسه‌ای شدت درد تزریق عضلانی در دو ناحیه دورسوگلوتئال و ونترو گلوتئال در بیماران مراجعه‌کننده به یک درمانگاه منتخب شهر تهران در
بررسی تاثیر برنامه طراحی‏‎‎‏شده آشناسازی بر میزان اضطراب کودکان بستری و والدینشان
بررسی دانش ، نگرش و مهارت بیماران مبتلا به سنگ کلیه در مورد پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ در کلیه بیمارستانهای آموزشی سطح شهرتهران از سال 1371
بررسی و مقایسه تاثیر دو روش آموزش برافزایش میزان آگاهی پرستاران بخش همودیالیز از هپاتیت ب ، راههای انتقال و نحوه پیشگیری از آن دربیمارستانه
بررسی نظرات پرستاران شاغل در بخشهای سی‌سی‌یو در خصوص شیوه‌های رهبری سرپرستاران و ارتباط این شیوه‌ها با نحوه مراقبت‌های پرستاری در بیمار
بررسی نظرات مربیان پرستاری در رابطه با موقعیتهای تنش‌زا در آموزش دروس نظری و بالینی، در دانشکده‌های پرستاری و مامائی شهر تهران
بررسی نگرش پرستاران شاغل شبکار در بخشهای مراقبتهای ویژه (سی‌سی‌یو - آی‌سی‌یو) نسبت به شبکاری و مشکلات شبکاری در بیمارستانهای آموزشی دانشگ
بررسی میزان بکارگیری اصولی از رشد و تکامل کودکان نوپای بستری توسط پرستاران در بخشهای کودکان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی تغییرات درجه حرارت بدن بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی بمنظور تعیین حساسترین ساعت اندازه‌گیری دمای بدن و دفعات اندازه‌گیری رو
بررسی شناخت و تفسیر علائم رفتاری و فیزیولوژیکی درد نوزادان توسط پرستاران بخشهای نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی میزان دانش و نحوه اقدامات سرپرستاران در مورد پیشگیری از زخمهای فشاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستانهای وابسته به‌وزارت به
بررسی پنداشت از خود نوجوانان مبتلا به اختلالات حرکتی اندامهای تحتانی مراجع به مراکز توانبخشی دولتی تهران (سال 1371) و مقایسه آن با نوجوانان سا
بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بخشهای ارتوپدی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در مراقبت از بیماران بیحرکت
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*