بررسی مقایسه‌ای میزان تاثیر برنامه بازی آشناسازی و انحراف فکر بر شدت درد و اضطراب پروسیجرهای تزریقی و رضایتمندی والدین در کودکان سن قبل از

بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل سنگ‌شکنی در بیمارستان بقیه‌الله تهران، سال 1378
بررسی مشکلات و میزان رضایت بکارگیری دیالیز صفاقی مداوم سرپائی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در ایران سال 1377
بررسی علل اقدام به خودکشی به روش خودسوزی از نظر مراجعین به بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم‌آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 1378
بررسی میزان بروز عفونتهای ادراری بیمارستان و عوامل مساعدکننده آن در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین (ع) در سال 1378
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو الگوی آموزشی معلم‌مدار و فردمدار بر میزان یادگیری مهارتهای پرستاری دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دانشگاه عل
بررسی عوامل بر بهره‌وری نیروی انسانی ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور سال 1375-1376
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی میزان رضایت پرسنل درمانی شاغل در بیمارستانهای آموزشی و ابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران از اجرای طرح کارانه سال 1377
بررسی میزان بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهرا
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود در بکارگیری روشهای مقابله نوجوانان مبتلا به تالاسمی (گروه شاهد و آزمون) تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان با
بررسی تاثیر ضماد نعناع بر شدت کمردرد مراجعه‌کنندگان به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان مباشر کاشانی شهر همدان سال 1377
بررسی تاثیر محلول گلوکز خوراکی بدنبال خونگیری شریانی در بروز پاسخهای درد در نوزادان در یکی از بیمارستهای اراک در سال 1379
تعیین همبستگی بین فرسودگی شغلی و سخت‌رویی در پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای ویژه آی.سی.یو در بیمارستانهای عمومی وابسته به دانشگاههای علوم
بررسی مقایسه‌ای تاثیر فتوتراپی و طب فشاری همراه با فتوتراپی بر میزان کاهش بیلی روبین خون نوزادان مبتلا به زردی فیزیولوژیک بستری در بیمارس
بررسی مقایسه‌ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان (13-18 ساله) تحت سرپرستی مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده در شهر تهران
بررسی ارتباط رفتارهای مراقبت از خود با مشکلات جسمی بیماران بعد از تعویض دریچه قلب در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران و
بررسی تاثیر آموزش والدینی بر نگرش تربیتی زوجهای در آستانه ازدواج مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی فرمانفرمایان شهر تهران در سال 1379
تعیین همبستگی عملکرد عاطفی ادارک شده از خانواده با ویژگیهای شخصیت دانش‌آموزان دختر 16 تا 18 سال
بررسی تاثیر بازدید منزل بر نحوه مراقبت از خود و وضعیت جسمی جانبازان قطع عضو اندام تحتانی شهرستان بندر انزلی 1376
بررسی مقایسه‌ای شدت درد تزریق عضلانی در دو ناحیه دورسوگلوتئال و ونترو گلوتئال در بیماران مراجعه‌کننده به یک درمانگاه منتخب شهر تهران در
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*