تبیین مفهوم تعهد سازمانی در اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی: طراحی الگو

بررسی انتظارات پرستاران شاغل در مراکز درمانی و آموزشی شهر تهران از فعالیت‌ها و تشکیلات انجمن پرستاران ایران
بررسی مقایسه‌ای درمان و عود واژینیت کاندیدیایی با دو روش درمانی یک روزه قرص کلوتریمازول واژینال ‏‎(500 mg)‎‏ و سه روزه آن ‏‎(200 mg)‎‏ در خانم
بررسی مقایسه‌ای عود زودرس واژینوز باکتریایی در درمان همزمان زوجین با مترونیدازول تکدوز در مراجعین به درمانگاه زنان بیمارستان منتخب دانشگا
بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر در ابتلا به بیماری مول هیداتیفرم در زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1374
بررسی میزان عملکرد بهورزان در زمینه پیشگیری از بیماریهای واگیر شایع شهرستان ایلام
بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش آموزش احیاء قلبی ریوی بر میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان سال اول پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پ
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی ارتباط تنیدگی حرفه‏‎‎‏ای با میزان رضایت شغلی پرستاران بخش مراقبت ویژه بیمارستان‏‎‎‏های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1375
بررسی طول عمر کانول‏‎‎‏های وریدی محیطی و ارتباط آن با عوامل موثر در این زمینه در کودکان زیر یک ‏‎‎‏سال بستری در بخش‏‎‎‏های اطفال استا
بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از آموزش به بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شهر
بررسی نگرش مربیان کارشناسی ارشد پرستاری شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران نسبت به تحقیق پرستاری
بررسی تاثیر اجرای برنامه ارتباط درمانی بر وضعیت بالینی بیماران سوختگی
ارزشیابی ایمنی و اثربخشی پماد نیتروگلیسیرین بر تزریقات وریدی در بیماران مراجعه‏‎‎‏کننده به بخش اورژانس بیمارستان بقیه ا... اعظم در سال 1376
بررسی نسبت سازگاری والدین کودکان عقب‏‎‎‏مانده ذهنی در رابطه با عوامل تنش‏‎‎‏زا در مدارس استثنایی شهر ساری در سال 1376
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه‏‎‎‏کننده به درمانگاههای قلب و عروق بیمارستانهای وابسته به دان
بررسی میزان آگاهی پرستاران بخشهای داخلی در مورد آموزش مراقبت از خود به بیماران مبتلا به فشارخون بالا در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهر
بررسی میزان آگاهی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مراقبتهای پرستاری از بیمارانی که درد دارند.
بررسی نگرش مربیان پرستاری شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهران در مورد کاربرد نظریه‏‎‎‏ها و الگوهای مف
بررسی مقایسه ای سلامت عمومی روانی زنان بعد از سقط جنین با زایمان
بررسی میزان آگاهی و عقاید مادران دارای کودک صفر تا شش سال مراجعه‏‎‎‏کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران از ایمن‏‎‎‏سازی علیه ب
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*