مقایسه تاثیر دو روش آموزشی نمایش عملی و استفاده از لوح فشرده بر عملکرد دانشجویان دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در م

طراحی ابزاری معتبر و پایا جهت اندازه گیری کیفیت زندگی مددجویان مبتلا به دیابت
بررسی تأثیر برنامه مشاور گروهی (تغذیه-ورزش) بر وضعیت دیسمنوره اولیه دختران دبیرستانهای شهرستان شهریار
طبقه بندی پوشش گیاهی حوضه سد لار با استفاده از داده های رقومی ماهواره اندست 7 سنجنده (‏‎ETM) و بررسی روند تغییرات آن در خلال سالهای 82-1356
بررسی نگرش بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به حریم شخصی و نظرات آنها در مورد رعایت
بررسی سبک زندگی قبل از ابتلا به سکته قلبی بیماران بستری در بخش‌های بعد از سی‌سی‌یو بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1382
طرح‌ریزی و اجرای الگوی مراقبتی در بیماری دیابت قندی
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی عوامل استرس زا و وضعیت سلامت عمومی در پرستاران بیمارستانهای شهید صدوقی ، شهید رهنمون و افشار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ی
بررسی تاثیر ورزشهای ایزوتونیک ایزومتریک بر میزان شدت درد ناشی از کرامپ عضلاتی در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز شهر
بررسی مقایسه اثر طب سوزنی بر درد زایمان و مدت زایمان در زنان چند زا و زایمان اول
مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد پاتولوژیست‏‎ها‎‏ نسبت به طبقه‏‎بندی‎‏ بین‏‎المللی‎‏ انکولوژی (ICD-O)در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای عل
بررسی تأثیر لمس درمانی بر اضطراب قبل از عمل جراحی در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در سال 1382
‏‎‎‏بررسی تأثیر پایش و مداخله سیستماتیک درد توسط پرستاران بر میزان رضایت بیماران جراحی شکمی
بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش برنامه آموزشی حضوری و غیر حضوری مراقیت از خود بر مشکلات و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده
بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی پرستاران
بررسی تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی‏‎PMR)‎‏) بر اضطراب بیماران سکته قلبی
بررسی دلایل انتخاب زایمان به روش سزارین توسط مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت
بررسی رضایت شغلی ماماهان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1383
بررسی عوامل مستعد کننده عفونتهای ادراری در زنان متأهل مراجعه کننده به بیمارستان منتخب شهر تهران، سال 1381
بررسی ارتباط سطح آندروژن‌های مادری با بروز تهوع و استفراغ بارداری در حاملگی‌های طبیعی
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*