بررسی عوامل استرس‌زا در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی حضرت زینب (س ) آمل

بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران سا
بررسی میزان تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگرهای زن در خصوص پیشگیری از بیماری هپاتیت ب در آرایشگاه‏‎‎‏های تحت پوشش مراکز
بررسی عوامل مستعد کننده عفونتهای اداری در زنان متأهل مراجعه کننده به بیمارستان منتخب شهر تهران، سال 1381
بررسی کیفیت مراقبت در بخش پس از زایمان بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در سال 1382
بررسی تأثیری روش‏‎‎‏های ذخیره انرژی بر میزان خستگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمان مراجعه کننده به بیمارستانهای شهدای تجر
اثر شدت نور و هرس ریشه بر رشد و زنده‏‎‎‏مانی نهال‏‎‎‏های بلند مازو (‏‎Quercus castaneifolia C.A.Mey.‎‏)
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی تاثیر آموزش تمرینات تنفسی بر پیشگیری از عوارض ریوی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان قلب شهید
بررسی خستگی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران، سال 1382
شناسائی، مقایسه و آنالیز مولکولی ژن پروتئین سطحی اسپوروزوئیت (Circumsporozoite) در ایزوله‌های جمع‌آوری شده از بیماران آلوده به پلاسمودیوم ویواکس
مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی در دو روش تغذیه لوله‌ای (بلوس متناوب و قطرات متناوب) در بیماران مغز و اعصاب بستری در بخش‌های آی-سی-یو بیم
بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در عملکرد حرفه‏‎‎‏ای پرستاران شاغل در بخش‏‎‎‏های بزرگسالان بیمارستان‏‎‎‏های منتخب دانشگاه علوم پزش
بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده معتادین شهر سمنان، سال 1382
بررسی اثر مصرف مکمل آهن بر سطح عنصر مس در سرم زنان باردار تحت مراقبت با هموگلوبین بیش از 13/2 گرم در دسی لیتر
بررسی تاثیر هایپیران بر درمان سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران سال 1382
بررسی میزان آگاهی ماماهای شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران از تخلفات انتظامی و جرائم مرت
بررسی تأثیر آموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی شهر سنندج سال 1382
بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران شریان کرنری مراجعه‏‎‎‏کننده به بیمارستان بعثت شهر تهران
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار تک بلور تعدادی از کربوکسیلاتهای آلی قلع ‏‎(IV)‎‏ با استخلاف‏‎‎‏های نامتقارن
مقایسه تاثیر دو نوع ورزش درمانی بر سطح فعالیت های روزمره زندگی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستا
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*