بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزش شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

بررسی مقایسه‏‎‎‏ای عوامل خطرزای ابتلا به سکته مغزی نوع ایسکمیک و هموراژیک در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی-درمانی وابسته به دانشگ
بررسی ارتباط خودپنداره با درک از قدرت و همبستگی در روابط خانوادگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س)
جداسازی لاکتوفرین از نوتروفیل‌های بیماران آلوده به ویروس هپاتیت (C)
مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده با سالمندان مقیم سرای سالمندان (شهر تهران-1382)
بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر سبک زندگی و کنترل فشار خون زنان مبتلا به هیپرتانسیون روستای نیماور شهرستان زنجان در سال 1383
بررسی عوامل موثر بر مرگ مادری در استان کردستان در سالهای 1381-1377
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزش شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
مکتب اسلام که یک مکتب انسان ساز هست و انسانیت را در انسان و در نتیجه ر جامعه توسعه می دهد قوانین و دستوراتی دارد که بر هر فرد مسلمان لازم و واجب هست که اونها را اجرا کند، تا به سعادت واقعی دست یابد.


بررسی ارتباط آلودگی هوا با وزن زمان تولد و نسبت تولد نوزاد کم وزن در شهر تهران 1381
انجام احکام شرعی نه تنها یک واجب اجتناب ناپذیر دینی برای پرستار و بیمار محسوب می شود، بلکه راهگشای سلامت و آسایش روحی-اجتماعی و در نتیجه بهبود وضع جسمی بیماران بوده و بی توجهی به اون احساس عدم امنیت را بدنبال دارد.


بررسی عوامل موثربر طول مدت شیردهی در مادران کودکان 24-0 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
درمان پرستاری از بیماران، از قدیمی ترین و اصیل ترین مشاغل بشری هست، بطوری که پرستاری در دوران باستان، دوران مسیحیت و در اسلام مطرح بوده هست و به لحاظ نگرش جامع الاطراف بدیع و بی سابقه مکتب اسلام نسبت به انسان محتوایی دیگر می یابد و به گونه ای که پرستاری از بیماران و محبت به اونان چه در وقت جنگ و چه در وقت صلح در صدر اسلام مورد تایید و تشویق بوده هست.


مقایسه تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و ترم آخر مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران


بررسی نیازهای آموزشی بیماران تحت عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر و خانواده آنها زمان ترخیص و یک ماه بعد


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews

نظریه منحنی ‏‎J‎‏ و انقلاب اسلامی ایران
بررسی نحوه رعایت اصول پیشگیری بیماریهای منتقله از راه خون توسط پرستاران و موانع احتمالی موجود در بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دان
مقایسه رفتار‌های بهداشتی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دارای مربی و بدون مربی بهداشت شهر اهواز سال 1382
بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران سا
بررسی میزان تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگرهای زن در خصوص پیشگیری از بیماری هپاتیت ب در آرایشگاه‏‎‎‏های تحت پوشش مراکز
بررسی عوامل مستعد کننده عفونتهای اداری در زنان متأهل مراجعه کننده به بیمارستان منتخب شهر تهران، سال 1381
بررسی کیفیت مراقبت در بخش پس از زایمان بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در سال 1382
بررسی تأثیری روش‏‎‎‏های ذخیره انرژی بر میزان خستگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمان مراجعه کننده به بیمارستانهای شهدای تجر
اثر شدت نور و هرس ریشه بر رشد و زنده‏‎‎‏مانی نهال‏‎‎‏های بلند مازو (‏‎Quercus castaneifolia C.A.Mey.‎‏)
مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم‌های اول و آخر پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ا
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*