بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرایند مدیریت از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

بررسی درک پرستاران از آموزش به بیمار و عوامل تسهیل کننده و باز دارنده آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382
بررسی عوامل تنیدگی زا و شیوه های سازگاری در خانواده های بیماران روانی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان در سال 1382
بررسی تأثیر تحریکات لمسی بر وضعیت خواب و بیداری شیرخواران مقیم در شیرخوارن مقیم در شیرخوارگاه‏‎‎‏های تحت نظر سازمان بهزیستی شهر تهران در
بررسی مقایسه‏‎‎‏ای حسابرسی خدمات پرستاری ارائه شده به بیماران تحت عل جراحی عروق کرونر بستری در بخش‏‎‎‏های آی-سی-یو جراحی قلب بیمارستان
مقایسه وضعیت روانی-اجتماعی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز ناباروری منتخب شهر تهران سال 1381
بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای Ti6A14V و‏‎Ti6A17Nb ‎‏ در محلول‌های فیزیولوژیک بدن در شرایط مختلف
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر اساس فرایند مدیریت از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
دانش مدیریت، آگاهی ساوقت یافته ای هست که زیرساز عمل مدیران می باشد .


بررسی تاثیر آموزش احیا‏‎ء‎‏ قلبی-ریوی پایه بر آگاهی و عملکرد دانش‏‎‎‏آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه شهرستان بجنورد سال 1381
موفقیت عملکرد یک سیستم به نحوه مدیریت اون بستگی دارد بنابراین عملکرد یک مدیر پرستاری که جزئی از مدیریت مراکز بهداشتی درمانی هست درایجاد هماهنگی بین بیماران، اجتماع و کارکنان پرستاری نقش کلیدی دارد و می تواند تاثیر بسزایی در موفقیت عملکرد یک سیستم خدمات بهداشتی درمانی داشته باشد .


بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در طراحی نمودار باقیمانده‌ها برای مقابله با خود همبستگی در نمودارهای MCUSUM
این مطالعه به منظور تعیین نحوه عملکرد مدیران خدمات پرستاری بر پايه فرآیند مدیریت از دیدگاه سطوح مختلف مدیریت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 1377، انجام گرفته هست .


بررسی تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان 82-81
در این مطالعه توصیفی، لوازم گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده هست که جهت دستیابی به اهداف پژوهش در دو بخش تنظیم گردیده هست .بخش اول شامل 9 سئوال در ارتباط با مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش و بخش دوم 60 سئوال در ارتباط با عملکرد مدیران خدمات پرستاری در فرآیند مدیریت، که درپنج زمینه، برنامه ریزی، ساوقتدهی، بکارگیری نیروی انسانی، هدایت و رهبری و کنترل و نظارت مطرح گردیده هست .


بررسی مراقبتهای دریافت‏‎‎‏شده بهداشت باروری طی دوران معلولیت در زنان معلول جسمی حرکتی عضو جامعه معلولین ایران، شهر تهران، سال 1382
پرسشنامه با هستفاده از مقیاس سنجش لیکرت، به صورت بندرت، اغلب، همیشه درجه بندی گردید .


بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش تن آرامی بنسون و تکرار اذکار مستحبی بر وضعیت اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم
روایی و پایایی پرسشنامه به طریقه اعتبار محتوی و آزمون دو نیمه کردن اسپیرمن براون کسب شده هست (‏‎r=0/91‎‏ )نمونه های این پژوهش، کلیه مدیران پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند .


بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش آی-سی-یو بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
(250) که از این تعداد 94 نفر اونها به پرسشنامه ها جواب دادند .


بررسی تأثیر مراقبت پرستاری در منزل بر عوارض ناشی از بی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در منزل در شهرستان سمنان سال 1382-1381
محیط پژوهش را کلیه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل می داد .


بررسی ارتباط سقط و ابتلا به سرطان پستان
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتری ‏‎SPSS‎‏ و آزمونهای آماری توصیفی و هستنباطی هستفاده شد .
88 out of 100 based on 68 user ratings 1318 reviews

بررسی ارتباط بین درک پرستاران از رفتارهای اقتدار بخش سرپرستاران و اقتدار شغلی خود در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد، سال 1382
بررسی مقایسه‏‎‎‏ای عوامل خطرزای ابتلا به سکته مغزی نوع ایسکمیک و هموراژیک در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی-درمانی وابسته به دانشگ
بررسی ارتباط خودپنداره با درک از قدرت و همبستگی در روابط خانوادگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س)
جداسازی لاکتوفرین از نوتروفیل‌های بیماران آلوده به ویروس هپاتیت (C)
مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده با سالمندان مقیم سرای سالمندان (شهر تهران-1382)
بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر سبک زندگی و کنترل فشار خون زنان مبتلا به هیپرتانسیون روستای نیماور شهرستان زنجان در سال 1383
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*