بررسی تاثیر انحراف فکر بر شدت درد در کودکان بستری در حین پانسمان سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 79-1378

بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر انحراف فکر بر شدت درد در کودکان بستری در حین پانسمان سوختگی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 79-1378
برای کاهش درد سوختگی از روشهای مختلف هستفاده میشود یکی از این روشهای غیر دارویی انحراف فکر هست که در این پژوهش تاثیر اون بر شدت درد کودکان بررسی شده هست مطالعه نیمه تجربی با روش نمونه گیری آسان روی 68 کودک در دو گروه سنی 6-1 و 12-7 ساله انجام شد.


پیش بینی Outcome بیماران بستری در ICU جراحی بیمارستان بر اساس سیستم درجه بندی ApacheII و Tiss
برای تعیین شدت درد از معیار چیوپس و وانگ بیکر هستفاده شد.


بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدی مراجعه‏‎‎‏کننده به مرکز هپاتیت تهران، سال 1381
میانگین شدت درد قبل و سپس مداخله در هر گروه سنی بررسی شد .


بررسی ارتباط فشار خون با وزن زمان تولد کودکان دبستانی 7-6 ساله شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 79-1378
داده ها با روش مشاهده و لوازم چک لیست گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.


بررسی تأثیر بکارگیری شیوه مدیریت مشارکتی سرپرستار بر میزان بهره‌وری پرستاران بخش جراحی


بررسی شیوع و برخی عوامل مستعدکننده فردی نارسائیهای کنشی جنسی در خانمهای مزدوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت درمان منتخب دانشگاههای علوم پزش


76 out of 100 based on 86 user ratings 286 reviews

نقش اسکن 99m TC-MIBI در تشخیص تومورهای بدخیم Breast
تداخلات دارویی در بیهوشی
بررسی مشکلات جسمی و روانی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند کلیه در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران
روشهای بیهوشی در جراحیهای چشم
کاربرد مخدرها بصورت اسپاینال و اپی دورال جهت کنترل درد
بررسی تاثیر پماد نیتروگلیسیرین بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن در خوابگاههای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1378
بررسی تاثیر آموزش تن آرامی بر سطح اضطراب آشکار دانشجویان سال اول پرستاری در بدو ورود به محیط بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو
بررسی صدمات جسمی ناشی از ضرب و جرح و علل آن در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکى قانونی شهر تهران در سال 1382
بررسی درک پرستاران از آموزش به بیمار و عوامل تسهیل کننده و باز دارنده آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*