مقایسه علل انتخاب و ادامه رشته پرستاری در دانشجویان سالهای 4-1 پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران

بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

مقایسه علل انتخاب و ادامه رشته پرستاری در دانشجویان سالهای 4-1 پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران
این پژوهش یک بررسی توصیفی-تحلیلی مقطعی، یک متغیری و چند گروهی هست.


ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
واحدهای مورد پژوهش به روش طبقه ای تعیین شده و به پرسشنامه ای که روایی و پایایی اون با روشهای متداول تعیین گردیده جواب خواهند داد.


بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
اطلاعات جمع آوری شده با هستفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل شده و نتایج به بخشهای ذیربط فراخوان میگردد.


بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)


بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا


94 out of 100 based on 84 user ratings 484 reviews

بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
پیش بینی Outcome بیماران بستری در ICU جراحی بیمارستان بر اساس سیستم درجه بندی ApacheII و Tiss
بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدی مراجعه‏‎‎‏کننده به مرکز هپاتیت تهران، سال 1381
بررسی ارتباط فشار خون با وزن زمان تولد کودکان دبستانی 7-6 ساله شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 79-1378
بررسی تأثیر بکارگیری شیوه مدیریت مشارکتی سرپرستار بر میزان بهره‌وری پرستاران بخش جراحی
بررسی شیوع و برخی عوامل مستعدکننده فردی نارسائیهای کنشی جنسی در خانمهای مزدوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت درمان منتخب دانشگاههای علوم پزش
نقش اسکن 99m TC-MIBI در تشخیص تومورهای بدخیم Breast
تداخلات دارویی در بیهوشی
بررسی مشکلات جسمی و روانی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند کلیه در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران
روشهای بیهوشی در جراحیهای چشم
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*