بررسی میزان و منابع استرس در دانشجویان دانشکده‌های پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بررسی نظرات بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی در موردت هاجم به قلمرو انسانی و فضای مشخص آنان
بررسی موجود بین آموزش و خدمات پرستاری از دیدگاه اعضا هیئت آموزش در مدارس عالی پرستاری و کادر خدمات پرستاری در بیمارستانهای و مراکز آموزشی
بررسی میزان وظایف بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای دولتی منتخب تهران از خدمات پرستاری ارائه شده در این بیمارستانها
بررسی نگرش پرستاران تحت سرپرستی سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی میزان و منابع استرس در دانشجویان دانشکده‌های پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پرستاری یک حرفه پراسترس بوده بطوریکه دانشجویان این رشته علاوه بر هسترس‌های ناشی از محیطهای آموزشی در معرض هسترس‌های محیطهای بالینی نیز برنامه می‌گیرند و این یکی از عواملی هست که باعث افت تحصیلی و بروز بیماریهای جسمی و روحی در دانشجویان می‌گردد.


بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
پژوهش حاضر به منظور تعیین منابع هسترس‌زا و میزان هسترس در دانشجویان دانشکده‌های پرستاری کرمان، بم، جیرفت و زرند انجام گرفت .


بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
حجم نمونه شامل 274 نفر از دانشجویان پرستاری هست که به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه بک (Back) هستفاده شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با هستفاده از آمار پارامتریک صورت گرفت .


بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
برپايه نتایج بدست آمده در این پژوهش دانشجویان پرستاری در معرض هسترس هستند (x2/94) .بیشترین منابع هسترس مربوط به "اختلاف بین آموزش‌های تئوری کلاسی با اونچه در بیمارستان اجرا می‌شود" (x3/50)، امکان پیشرفت تحصیلی و کفایت لازم در شغل آینده (x3/4)، نگرش و انتظارات سایرین نسبت به حرفه پرستاری (x3/30) می‌شد.


بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
در زمینه میزان هسترس سوالات مربوط به "آیا مطمئن بوده‌اید که می‌توانید با مشکلات فردی کنار بیایید (x3/40)، احساس مضطرب بودن (x3/34)، آیا به هر علتی زود عصبی و مشوش می‌شوید (x3/31) بیشترین میانگین‌ها را به خود اختصاص دادند.


بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
در این پژوهش بین میزان هسترس تحصیلات پدر رابطه معنی‌دار مشاهده گردید.


بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
(P<0/05).


بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
ولی در سالهای تحصیلی با وجود هسترس بالا تفاوت معنی‌داری بدست نیامد همچنین در بین منابع هسترس و سکونت در شهر، جنس ، سن و وضعیت سکونت تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید.


بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران82 out of 100 based on 72 user ratings 1072 reviews

بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*