بررسی تاثیر هموفیلتراسیون بر بهبودی بیمارانی که در سه ماهه دوم و سوم سال 1373 در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرف

بررسی مسایل اجتماعی بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز دولتی تهران و تعیین اهمیت این مسایل از نظر آنها
بررسی مشخصات مدیران پرستاری و ارزیابی نحوه مدیریت آنان از دیدگاه سرپرستاران بالینی در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی ارتباط بین میزان وقوع فلبیت و مدت زمان تعویض تیوم سرم و محل تزریق آن در بیماران بستری در بخشهای جراحی عمومی بیمارستانهای وابسته به دان
بررسی میزان مهارتهای مدیریت در مسئولان پرستاری بیمارستانهای انتخاب شده تهران در نوبت‌کاری عصر
بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر وضعیت سلامت بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستانهای دولتی منتخب تهران
مطالعه ارزیابی صفات مشخصه مادرانی که به نوزادان خویش شیر پستان میدهند و مادرانی که به نوزادان خود شیر پستان نمیدهند
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر هموفیلتراسیون بر بهبودی بیمارانی که در سه ماهه دوم و سوم سال 1373 در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرف
این پژوهش یک مطالعه تجربی هست که بمنظور بررسی تاثیر هموفیلتراسیون بر بهبودی بیمارانی که در سه ماهه دوم و سوم سال 1373 در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز تحت عمل جراحی قلب باز برنامه گرفته‌اند، انجام شده هست .


مطالعه میزان آگاهی و رابطه آن با نگرش دانش‌آموزان دبیرستان نسبت به اعتیاد مواد مخدر در تهران
تعداد 65 بمار مبتلا به بیماریهای مادرزادی یا اکتسابی قلب که واجد شرائط و معیارهای واحدهای مورد پژوهش بوده‌اند با روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد برنامه گرفته‌اند.


بررسی وضعیت بهداشت فیزیکی محیط مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست تهران
در گروه تجربی (30 نفر) هموفیلتراسیون 5 دقیقه پس از توقف بای پس به مدت 15 دقیقه انجام و به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن 30 سی‌سی مایع از بیمار کشیده می‌شد.


بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان سالهای چهارم رشته علوم تجربی شهرستانهای رشت درباره حرفه پرستاری
در مورد گروه کنترل (35 نفر) پژوهشگر تنها به ثبت داده‌ها اقدام می‌نمود.


بررسی خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده توسط کادر پرستاری در مراکز بهداشتی درمانی منتخب وزارت بهداری تهران
گردآوری داده‌ها در چندین مرحله (اتاق عمل، بخش مراقبتهای ویژه، جراحی قلب ) و برپايه اهداف پژوهش جمع‌آوری و ثبت گردید.


بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخشهای اطفال بیمارستانهای دولتی و آموزشی تهران از اصول تجویز داروهای رایج در آن بخش‌ها
لوازم گردآوری داده‌ها نیز شامل پرونده بیمار، فرم اطلاعاتی مخصوص ، فلوشیت بخش مراقبت ویژه و 7 مورد وسیله هستاندارد می‌باشد که جهت اندازه‌گیری متغیرهای مربوط هستفاده گردید.


بررسی ارتباط میزان تنیدگی در پرستاران شاغل در یک بیمارستان تهران، با کیفیت مراقبتهای پرستاری ارائه شده توسط آنان
اطلاعات بدست آمده از دو گروه تحت مطالعه، مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت و نشان داد که هستفاده از هموفیلتراسیون به میزان نیاز به پتاسیم (P =0/01)، % هماتوکریت (P =0/0001)، میزان انقباضات زودرس بطنی پس از عمل (P =0/01) و نیاز به داروی اتیوتروپ (P =0/0001) تاثیر مثبت داشته و تفاوت معنی‌داری را در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد ایجاد نموده هست .


بررسی میزان آگاهی و تعیین عقاید زنان در سنین باروری درباره تنظیم خانواده و تعیین ارتباط بین میزان آگاهی و عقاید آنان در روستاهای منتخب جنوب
به عقیده پژوهشگر در مورد سایر متغیرهایی که آزمون آماری بیانگر عدم تفاوت معنادار می‌باشد از قبیل میزان ادرار دفعی در 24 ساعت اول پس از عمل، میزان پتاسیم سرم یک ساعت پس از ورود بیمار به بخش ، داشتن لوله تراشه و مدت وقت بستری بودن بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه و بیمارستان برپايه مشاهدات مستقیم پژوهشگر و ارقام خام داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که کاربرد هموفیلتراسیون تقریبا بر تمامی متغیرهای میزان بهبودی و تاثیر مثبت داشته و نهایتا برتری هستفاده از این روش را نسبت به عدم هستفاده از اون مشهود می‌سازد.


بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر شاهرود
نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورد هستفاده مسئولین و مدرسین آموزش پرستاری، پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت‌های ویژه، جراحان قلب و سایر متخصصین و برنامه‌ریزان برنامه گیرد.
88 out of 100 based on 48 user ratings 1048 reviews

بررسی ارتباط بین وضعیت زنان حامله با وزن نوزادان آنان هنگام تولد در جنوب شهر تهران
بررسی فعالیتهای غیرپرستاری پرستاران در بیمارستانهای شهر تهران
بررسی میزان آگاهی مادران در مورد طرز صحیح تهیه شیرخشک در مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران
بررسی روشهای مجزاسازی بیماران عفونی در بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی دولتی
مطالعه محیط بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای دولتی تهران از نظرنوع و میزان محرکهای محیطی موجود در آنها
بررسی میزان آگاهی پرستاران درباره مراقبتهای بعد از زایمان و ارتباط آن با نوع مراقبتهای پرستاری خاص این دوره که توسط همین پرستاران در بیمارس
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*