بررسی مشکلات بهداشت جسمی در دوران بلوغ دانش‌آموزان دختر

بررسی میزان رعایت رژیم دارویی تجویزشده در بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه‌کننده به مرکز مبارزه با سل شهرستان کرمان
مقایسه درک اهمیت رفتارهای مراقبتی در بیماران بستری و پرستاران شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته بدانشگاه علوم پزشکی کرمان د
بررسی ارتباط بین عقاید و نگرش نسبت به خودآزمایی پستان و انجام آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
بررسی ارتباط درک مفهوم سلامت با رفتارهای ارتقاء سلامت در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامائی رازی کرمان
تعیین اختلالات تصویر ذهنی از جسم بعد از انفارکتوس میوکارد در بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1372
بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت تست پاپ‌اسمیر بر میزان دانش و عملکرد معلمین مدارس ابتدائی دخترانه شهرستان رفسنجان در سال 1372
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی مشکلات بهداشت جسمی در دوران بلوغ دانش‌آموزان دختر
این پژوهش به منظور بررسی مشکلات بهداشت جسمی دوران بلوغ دانش‌آموزان دختر، در مدارس راهنمایی شهر شهرستان تهران انجام می‌شود.روش این پژوهش توصیفی تحلیلی هست .واحدهای مورد پژوهش از میان دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان تهران انتخاب خواهند شد.لوازم گردآوری داده‌ها، پرسشنامه و مشتمل بر سوالهایی هست که در اونها مشخصات دموگرافیک و مشکلات افراد مورد مطالعه در زمینه‌های بهداشت جسمی مطرح شده هست (پس از توضیحات لازم از طرف پژوهشگر، دانش‌آموزان مورد مطالعه پرسشنامه را تکمیل خواهند کرد).تعداد واحدهای مورد پژوهش پس از تست اولیه به برنامه زیر هست : در صورتی که حداکثر 50 % از دانش‌آموزان چنین مشکلاتی داشته باشند با d=5 % و ضریب اطمینان 95 % از هرکلاس در حدود 400 نمونه (1200=3×400) کافی هست .نمونه‌گیری چهار مرحله دارد: مرحله اول طبقه‌بندی برپايه منطقه بیستگانه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، مرحله دوم طبقه‌بندی برپايه کلاسهای اول، دوم و سوم راهنمایی، مرحله سوم روش خوشه‌ای، انتخاب کلاس بعنوان خوشه، و مرحله چهارم، انتخاب تصادفی دانش‌آموزان از بین کلاسهای انتخابی هست .پس از جمع‌آوری اطلاعات ، نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل شده، به صورت جدول توزیع فراوانی نسبی نمودار نشان داده خواهد شد.همچنین با توجه به نتایج پژوهش مشکلات مختلف دانش‌آموزان مشخص می‌شود و پیشنهادها و راه‌حلهای مناسب ارائه خواهد شد، همچنین جزوه‌ای آموزشی برای مربیان بهداشت مدارس تهیه می‌شود.


بررسی نیازهای آموزشی بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه‌کننده به بیمارستان شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی کرمان (شفا) در سال 1372


بررسی عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونت در بیماران سوخته بستری در بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد


76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews

بررسی وضعیت سلامت جسمی زنان شاغل و خانه دار شهر رفسنجان در سال 81-1380
بررسی باور و رفتارهای بهداشتی کارکنان تیم بهداشت درباره اقدامات پیشگیری کننده از ابتلا به بیماریهای مزمن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشک
بررسی فراوانی هیپرلیپیدمی و عوامل مستعدکننده آن در بیماران دیابتی نوع 1 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه در سال 1378
بررسی عوامل تنیدگی‌زا در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دختر و پسر دبیرستانهای شهر همدان از دیدگاه خودشان در سال 1380
بررسی توانایی خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1381
بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و بکارگیری مکمل اسیدفولیک در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه سال 1381
بررسی تاثیر ورزشی بر میزان درد بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مرکز روماتولوژی بیمارستان لقمان تهران در سال 75-1374
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به سل ریوی از بیماری سل ریه و رابطه آن با بکارگیری رژیم درمانی در مراکز مسلولین شهر تهران در سال 76-1375
بررسی ماهیت ارتباط بین پرستاران و والدین اطفال مبتلا به بیماری کشنده بستری در بخشهای اطفال بیمارستانهای دولتی آموزشی تهران
بررسی الگوهای رفتاری موثر در خدمات بهداشتی و درمانی
بررسی میزان آگاهی خانمها در مورد سرطان پستان (خودآزمایی پستانها و انجام آن)
بررسی تاثیر آموزش حین خدمت بر کیفیت مراقبتهای بالین بیماران شاغل یکی از بیمارستانهای تهران از طریق ارزیابی سرپرستاران از کار این گروه از به
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*